Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1256 (2007-2008)
Innlevert: 10.06.2008
Sendt: 11.06.2008
Besvart: 23.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Kan vi be om at departementet i svar på dette spørsmålet dokumenterer nærmere hva som er forandret i beregningsmetodene som er benyttet for å svare på de nevnte spørsmålene, og kommenterer hvordan dette kan gi seg utslag i såpass store forandringer i anslag?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål nr. 54 fra KrF og nr. 59 fra Venstre i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2008 høsten 2007. Det vises videre til spørsmål nr. 15 fra KrF og nr. 34 fra Venstre i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2008. Alle spørsmålene omhandler provenyberegninger ved endringer i folketrygdens dagpengeplikt ved permitteringer.
Som departementet opplyser i sine svar på spørsmål nr. 15 fra KrF og nr. 34 fra Venstre ved behandlingen av RNB 2008, er provenyanslagene for identiske forslag justert fra høsten 2007 til våren 2008. Høsten 2007 la Regjeringen selv inn 45 mill. kroner som anslag på redusert utgift for folketrygden ved en reduksjon i dagpengeperioden ved permitteringer fra 34 til 30 uker på 45 mill. kroner (bokført virkning i 2 008 ved endring fra 1.1.2008) . Departementet anslo at en videre reduksjon fra 30 til 26 uker ville gi samme proveny - 45 mill. kroner. Identiske forslag, riktignok med halvårsvirkning, anslås i RNB 2008 til å gi en innsparelse på 2,2 mill. kroner. Det vil si at den nye beregningsmetoden som departementet har benyttet har redusert innsparingsanslaget med om lag 90 % av tidligere beløp. Selv om omfanget av permitteringer skulle være redusert i første halvår 2008, antar jeg at dette kun kan forklare en mindre del av denne endringen i provenyanslag.
Når en endret beregningsmetode gir så sterke forandringer i anslag, bør forandringene etter min mening dokumenteres bedre enn hva departementet har gjort i sine svar til spørsmålene fra KrFs og Venstres stortingsgrupper.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I beregninger av innsparinger ved endring i maksimal periode med dagpenger under permittering som ligger til grunn for St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet og som er benyttet ved svar på spørsmål fra Stortinget, er det brukt en modell med uriktige forutsetninger. Det har ført til at innsparingen av å redusere maksimal periode med dagpenger under permitteringer fra 34 til 30 uker ble anslått til om lag 45 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008). I forbindelse med statsbudsjettet 2008 ble det i spørsmål nr. 54 fra Kristelig Folkeparti og spørsmål nr. 59 fra Venstre spurt om innsparingene av å redusere maksimal periode med dagpenger under permitteringer fra 30 til 26 uker. Her ble også den gamle metoden benyttet. Innsparingen ble beregnet til 45 mill. kroner.

I budsjettløpet spilles beregninger av kostnadseffekter av regelendringer inn til Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Arbeids- og velferdsdirektoratet gjorde departementet oppmerksom på at det ved beregninger av innsparinger ved endring i maksimal periode med dagpenger under permittering knyttet til prosessen rundt 2008-budsjettet var benyttet en metode med uriktige forutsetninger. Direktoratet har foretatt en ny beregning med en annen metode. Når den nye metoden benyttes er innsparingen av å redusere maksimal periode med dagpenger under permitteringer fra 34 til 30 uker tilnærmet 5,5 mill. kroner i 2008. Den nye metoden gir en innsparing på om lag 4,5 mill. kroner av å redusere maksimal periode med dagpenger under permitteringer fra 30 til 26 uker i 2008. Arbeids- og velferdsdirektoratet har etter forespørsel fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet redegjort nærmere for den nye beregningsmetoden. Departementets vurdering av redegjørelsen er at den nye metoden gir en riktigere beregning og derfor skal benyttes.

Forskjell i metode

En permittert arbeidssøker kan ha perioder som permittert, deretter jobbe, for så å permitteres igjen. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke tilgang til statistikk som samlet viser beholdning av permitterte og varighet som permittert, men kun informasjon om siste permitteringsperiode. Den siste permitteringsperioden kan imidlertid inngå som en del av en lengre permitteringsperiode hvor det ikke søkes på nytt om dagpenger under permittering. Regelverket for permitterte innebærer at midlertidig arbeid i en permitteringsperiode uten ny venteperiode for dagpenger, dvs. uten ny søknad om å få dagpenger under permittering, er lik 4 uker. Antallet som mottar dagpenger under permitteringer i et gitt antall uker, eksempelvis mellom 26 og 30 uker, må derfor beregnes. Ved beregninger kan det tas utgangspunkt i et strømningstall. Alternativt kan man bruke et beholdningstall. I beregningene knyttet til reduksjon av maksimal periode med dagpenger under permittering i forbindelse med statsbudsjettet 2008, er det tatt utgangspunkt i et strømningstall som viser hvor mange personer som i løpet av en periode en eller annen gang hadde en varighet mellom 30 og 34 uker eller 26 og 30 uker. I regnestykkene er det gjort forutsetninger som gir uriktig anslag. Det er nå valgt en annen metode.

Den nye metoden innebærer å bruke gjennomsnittsbeholdningen av de permitterte, eksempelvis med en varighet mellom 26 og 30 uker. Gjennomsnittsbeholdningen viser hvor mange personer som omfattes av regelendringen. Tallet ganges opp med gjennomsnittlig dagpengesats pr. dag for å finne den daglige innsparingen. For å finne helårsvirkningen ganges produktet opp med antall stønadsdager i et år. Dette regnestykket gir innsparingen av å redusere maksimal periode med dagpenger under permitteringer fra 30 til 26 uker.