Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1428 (2007-2008)
Innlevert: 20.08.2008
Sendt: 21.08.2008
Besvart: 28.08.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Stortinget behandet 10. juni 2008 saken om krigspensjon for barn som ble rammet av bombingen av Laksevåg-området under 2. verdenskrig. Det fremgikk av saken at det nå skulle bli ny praksis, sakene skulle behandles på nytt og basere seg på presumsjonsbehandling og ny ekspertvurdering av senskader på barn. Minneforenigen og BT 20. august kan imidlertid melde at en rekke søkere likevel får avslag.
Hva vil Regjeringen gjøre for å forsikre seg fullt ut om at denne saken blir fulgt opp slik Stortinget la til grunn 10. juni?

Begrunnelse

Ifølge brev av 18. august 2008 fra Minneforeningen ble det sendt ut avslag på en rekke søknader 18. juni 2008 med samme begrunnelse som benyttet tidligere.
Minneforeningen mener at avslagenes ordlyd peker på at løftene fra statsminister, arbeids- og inkluderingsminister og konklusjonene fra Stortingets behandling av saken på ingen måte har nådd gjennom i NAV og at det ikke har skjedd en endring av praksis.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I begrunnelsen for spørsmålet skriver representanten at i følge brev av 18. august 2008 fra Minneforeningen ble det sendt ut avslag på en rekke søknader 18. juni 2008, med samme begrunnelse som benyttet tidligere. Minneforeningen mener at avslagenes ordlyd tyder på at løftene fra statsministeren, arbeids- og inkluderingsministeren og konklusjonene fra Stortingets behandling av saken på ingen måte har nådd gjennom i NAV, og at det ikke har skjedd en endring av praksis.

På bakgrunn av en rapport fra en ekspertgruppe og Arbeids- og velferdsdirektoratets tilråding, foreslo Regjeringen i St.prp. nr 59 (2007-2008), i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2008, visse endringer i praksis i krigspensjonssaker for barn som under andre verdenskrig ble direkte rammet av krigshandlinger. I tillegg ble det bestemt at det skulle foretas en ny gjennomgang av tidligere avslagssaker vedrørende barn fra Holen skole, i lys av endret praksis. Praksisendringen ble gjort gjeldende med virkning fra 1. mars 2008.

Det synes å foreligge en misforståelse med hensyn til hva praksisendringen i disse sakene innebærer. For de barna som var til stede på Holen skole og ble direkte rammet av bombingen i oktober 1944, og som i voksen alder har fått påvist psykisk skade forenlig med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), innebærer endringen at det legges til grunn at lidelsen skyldes bombeangrepet. Det er med andre ord presumsjon for at lidelsen i disse tilfellene skyldes nettopp bombeangrepet, og ikke eventuelle andre traumatiske påkjenninger. Dette innebærer at de som opplevde bombingen og som har betydelige psykiske lidelser som er dokumentert, får disse godkjent som krigsskade. Endringen innebærer imidlertid ikke at alle som var til stede på Holen skole den aktuelle dagen automatisk skal få krigspensjon.

Jeg vil i denne forbindelse understreke at lovene om krigspensjon er personskadelover som gir rett til uføreperson til personer som har fått varig mén eller nedsatt arbeidsevne på grunn av krigsskade. Det utløses ikke rettigheter etter disse lovene ut fra tilhørighet til en gruppe eller til en bestemt form for krigstjeneste.

Departementet har fått opplyst fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at Arbeids- og velferdsetaten har fulgt opp sakene som gjelder Holen skole-barna. Etter det opplyste har Arbeids- og velferdsetaten nå gjennomgått de aller fleste av disse. Direktoratet opplyser også at mange nå har fått godtatt søknadene sine etter omleggingen av praksis.

Enkelte av de søkerne som tidligere har fått avslag, har imidlertid fått avslag også etter den nye vurderingen. Dette skyldes blant annet at det ikke er dokumentert sykdom eller tap av arbeidsevne. Noen har også fått avslag fordi det ikke foreligger lidelser som er av et slikt omfang at det gir grunnlag for pensjon. Det vil si at uføregraden ikke er over 8 1/3 prosent som er minimumskravet for å få krigspensjon. Andre årsaker til avslag er at enkelte av søkerne ikke var til stede på skolen da bombingen skjedde, og heller ikke har vært utsatt for andre tilsvarende krigspåkjenninger. Kravet om at en må ha vært utsatt for krigsulykke er da ikke oppfylt.

På bakgrunn av de opplysningene jeg har fått, kan jeg ikke se at det er grunnlag for å hevde at Arbeids- og velferdsetaten ikke har fulgt opp disse sakene som forutsatt.