Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1497 (2007-2008)
Innlevert: 08.09.2008
Sendt: 08.09.2008
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 15.09.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det er ønskelig at revisjonsplikt for mindre selskaper fjernes såfremt disse benytter seg av autorisert regnskapsfører. I Sverige har denne grensen blitt økt til et ganske betydelig beløp.
Hvilke erfaringer mener statsråden at Norge kan lære av det arbeidet som er gjennomført i Sverige på dette?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Hovedregelen om revisjon for foretak i Norge finnes i revisorloven § 2-1. Utgangspunktet etter gjeldende rett er at alle som er regnskapspliktige etter regnskapsloven har plikt til å påse at årsregnskapet revideres av en godkjent registrert eller statsautorisert revisor (revisjonsplikt).

Fra hovedregelen om at alle regnskapspliktige er revisjonspliktige, er det oppstilt et unntak i annet ledd. Unntaket fritar regnskapspliktige med samlede driftsinntekter som ikke overstiger fem millioner kroner fra revisjonsplikt. Unntaket for små virksomheter gjelder imidlertid ikke for alle foretakstyper. Blant annet har alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper revisjonsplikt.

I Norge har et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. mai 2007 utredet revisjonsplikten for små foretak. Utvalget overleverte sin innstilling Revisjonsplikten for små foretak (NOU 2008: 12) til Finansdepartementet 27. juni 2008. Utvalgets flertall mener revisjonsplikten bør videreføres for alle aksjeselskaper. Et mindretall går inn for at de minste selskapene unntas fra revisjonsplikt. Utvalgets utredning er nå ute på høring med frist 20. oktober 2008.

Etter det jeg er kjent med har alle svenske aksjeselskaper, filialer av utenlandske foretak, europeiske selskaper og kooperativer med hovedsete i Sverige, økonomiske foreninger, sparebanker, medlemsbanker, forsikringsselskaper, pensjons- og personalstiftelser og andre stiftelser plikt til å ha minst én revisor. Det samme gjelder handelsselskaper, enkle selskaper, ideelle foreninger og enkeltpersonforetak som oppfyller mer enn ett av følgende vilkår:

- Gjennomsnittlig antall ansatte har vært flere enn 50 hvert av de siste to år.

- Balansen har oversteget 25 millioner svenske kroner hvert av de siste to år.

- Nettoomsetningen har oversteget 50 millioner svenske kroner hvert av de to siste år.

Et utvalg som vurderer regelverket for næringsdrivende i Sverige la fram sin delutredning Avskaffande av revisionsplikten för små företak (SOU 2008:32) den 3. april 2008. I denne delutredningen foreslår utvalget blant annet at revisjonsplikten oppheves for alle foretak som ikke overskrider mer enn ett av kriteriene i fjerde selskapsdirektiv, det vil si:

- Nettoomsetning 8,8 millioner euro (83 millioner svenske kroner)

- Balanse 4,4 millioner euro (41,5 millioner svenske kroner)

- Gjennomsnittlig antall ansatte 50

Ikrafttreden er foreslått til første regnskapsår som begynner etter den 30. juni 2010 for å gi revisorene, skattemyndighetene og kreditorer tid til å gjennomgå sine rutiner og behov.

Jeg legger opp til å komme tilbake med lovforslag på bakgrunn av utredningen og høringen.