Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:159 (2008-2009)
Innlevert: 27.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 03.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. 27 (2008-2009) som inneholder en tabellarisk oversikt over bompenger brukt til investering i riksveier fra og med 1990 tom. 2007 og der bruttoinntekter gjennom bompengeinnkreving er spesifisert.
Kan jeg be om å få forklart og spesifisert sammenhengen mellom bompengebeløp i kolonne 2 41 mrd. og hhv. oppgitt brutto ( kolonne 4) og netto bompengeinntekter (siste kolonne)?

Begrunnelse

Tabellen som følger svaret på spm. 27 2008-2009) fremviser tydelig en manglende sammenheng mellom oppgitte tall for bompenger brukt til investering og brutto hhv. nettobeløp for bompenger. Jeg viser spesifikt til at oppgitt beløp for bruk av bompenger er 41 mrd mens nettoinntekt fra bompengeinnkreving i samme periode er vel 30 mrd.
Det ville være en fordel om svar fra departementet innrettes slik at det fremkommer fullstendig og avklarende informasjon.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 27 til skriftlig besvarelse (2008-2009), der det kommer fram at kolonne 2 omfatter det beløpet som bompengeselskapene har stilt til rådighet til investeringer de enkelte år i perioden 1990-2007. Kolonne 2 omfatter følgelig:

­ andel av de årlige bompengeinntektene som er benyttet til investeringer,

­ bompengeselskapenes låneopptak til investeringer vedkommende år.

Kolonne 4 omfatter bompengeselskapenes samlede bompengeinntekter de enkelte år i perioden 1990-2007, mens siste kolonne (kolonne 7) omfatter den andelen som er til disposisjon etter at selskapenes driftskostnader (kolonne 5) og finanskostnader (kolonne 6) er dekket. Kolonne 7 omfatter:

­ andel av de årlige bompengeinntektene som er benyttet til investeringer,

­ andel av de årlige bompengeinntektene som er benyttet til nedbetaling av lån som er tatt opp til investeringer tidligere år.

Den andelen av de årlige bompengeinntektene som er benyttet til investeringer, inngår følgelig i både kolonne 2, 4 og 7. Ut over dette er det ingen sammenheng mellom kolonne 2 og kolonnene 4 og 7.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1:

Skriftlig spørsmål nr. 27 (2008-2009)

Se lenke:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=41247

Vedlegg 2:

Utvikling i statlige bevilgninger og bompenger til riksveginvesteringerMill 2008-kr

År Investeringer Bompenger

Statlige midler Bom- penger Sum Brutto inntekter Drifts-kostnader Netto finans-kostnader Netto inntekter

1990 4 809,8 2 064,9 6 874,7 850,6 122,0 478,1 250,6

1991 6 468,2 1 772,1 8 240,3 982,8 146,1 638,6 198,1

1992 6 215,2 2 367,2 8 582,4 1 309,2 143,6 837,7 328,0

1993 6 402,9 1 633,0 8 036,0 1 448,9 149,5 743,5 556,0

1994 5 756,1 1 313,9 7 070,1 1 498,0 151,9 563,1 783,0

1995 5 566,1 1 331,5 6 897,6 1 891,3 181,4 672,7 1 037,2

1996 5 460,6 1 184,7 6 645,3 1 991,6 192,4 611,5 1 187,7

1997 4 800,7 1 707,9 6 508,6 2 097,0 211,2 567,5 1 318,3

1998 5 078,5 2 431,6 7 510,1 2 256,2 229,7 576,0 1 450,5

1999 4 897,7 2 547,2 7 444,9 2 351,9 246,7 678,3 1 426,9

2000 4 941,1 1 933,9 6 874,9 2 382,8 258,2 570,3 1 554,3

2001 5 001,1 1 814,4 6 815,5 2 946,9 360,4 682,2 1 904,3

2002 5 413,2 1 948,0 7 361,2 3 643,7 456,4 665,6 2 521,6

2003 5 391,2 2 486,4 7 877,5 3 626,9 419,1 509,6 2 698,2

2004 5 792,7 2 688,2 8 480,9 4 116,0 469,4 385,7 3 260,9

2005 6 094,1 3 631,0 9 725,1 4 484,3 490,6 296,9 3 696,8

2006 6 742,9 3 875,5 10 618,4 4 119,2 483,3 444,5 3 191,4

2007 7 092,9 4 275,3 11 368,2 4 146,0 540,1 358,2 3 247,8

sum 101 925,3 41 006,6 142 931,8 46 143,4 5 251,9 10 280,0 30 611,6Omregnet til 2008-prisnivå med Finansdepartementets indekser for prisomregning

Omfatter postene 29, 30, 31, 35 og 60, samt tidligere post 32 Legging av fast dekke på riksveger, post 33 Kompensasjon for arbeidsgiveravgift og kap 1331 Særskilte investeringer m.v.for kollektivtrafikk i storbyene

Forskudd og tilskudd inngår ikke i oversikten.