Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:233 (2008-2009)
Innlevert: 06.11.2008
Sendt: 06.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark på strekningen rv 2 mot Sverige, vurderer man nå maks 80 km i timen. Begrunnelsen er kanskje flere, men man sier bl.a. at man skal være føre var for å redusere antall ulykker. For spørreren viker dette merkelig da veistrekningen hvor det er 90 km i timer, er av god standard. Ønsker statsråden å bidra til at 90 km/t beholdes?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er meget opptatt av å få ned ulykkestallene i vegtrafikken. Statens vegvesen har et særlig ansvar for å bidra til en slik utvikling. Det å sørge for at det er samsvar mellom vegstandard og fartsgrenser er et viktig tiltak. Vegdirektoratet har fastsatt kriterier for fartsgrenser utenfor tettbygd strøk. Fartsgrense 90 km/t brukes på veger som har spesielt god geometrisk utforming, hvilket innebærer at veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 5000, bl.a. skal være avkjørselsfrie, forbudt for gang- og sykkeltrafikk og at alle kryss skal være planskilte med akselerasjons- og retardasjonsfelt.

Som et ledd i det daglige trafikksikkerhetsarbeidet, blir vegnettet løpende vurdert ut i fra aktuell ulykkessituasjon. Den aktuelle strekningen på rv2 mellom Kongsvinger og grensen til Sverige er ca 3 mil lang og har trafikkmengde som varierer mellom 4750 og 6400 i ÅDT (2005-tall).

Ca 4 km av strekningen har blitt satt ned til 80 km/t pga. mange ulykker, herunder flere viltulykker. Statens vegvesen har gjennomført trafikksikkerhetsinspeksjon på denne strekningen for å se på muligheten til å sette opp fartsgrensen til 90 km/t igjen, men standarden er ikke tilstrekkelig. Det blir nå vurdert å sette ned fartsgrensen til 80 km/t på hele strekningen mellom Kongsvinger og grensen til Sverige, på bakgrunn av at strekningen ikke tilfredsstiller dagens kriterier til fartsgrense 90 km/t.

Jeg kan også informere om at deler av strekningen har vinterfartsgrense 80 km/t fordi det ikke er lov til å salte vegen forbi grunnvannskilder.

Jeg vil avslutningsvis opplyse om at Statens vegvesen har satt i gang et arbeid med å revidere kriteriene for fastsettelse av fartsgrensene utenfor tettbygd strøk.