Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:333 (2008-2009)
Innlevert: 26.11.2008
Sendt: 26.11.2008
Besvart: 03.12.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Kan statsråden bekrefte at vedtak om nedleggelse av en skole må gjøres som forskrift?

Begrunnelse

Jeg viser til spørsmål 754 (2007-2008) og statsrådens svar. Jeg oppfatter statsrådens svar som ganske klart. Nemlig slik at det er krav om at vedtak om skolenedleggelse som medfører endrede kretsgrenser (hvilket er en nødvendig konsekvens ved skolenedleggelse) krever vedtak i forskrifts form. Til tross for dette viser det seg at en i konkrete tilfeller opplever at fortolkningen av statsrådens svar og rundskriv F-015-99 varierer fra kommune til kommune. Det fører til at det er nødvendig med en endelig avklaring fra departementet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det vises til spørsmål nr. 754 av 5. mars 2008 og svar på dette av 10. mars d.s.

Jeg oppfatter spørsmål nr. 333 som et ønske om en presisering av det svaret som ble gitt 10. mars.

Ifølge opplæringslovens § 8-1 første ledd har grunnskoleelever rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til.

Det heter videre at kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sogner til. Det er følgelig opp til den enkelte kommune om den velger å fastsette forskrifter på dette området, dvs. om den velger å fastsette hvilke skoler de ulike områdene i kommunen skal sogne til. Velger den imidlertid å gjøre dette, vil jeg understreke at den kommunale forskriften må ligge innenfor de rammene som følger av opplæringslovens § 8-1 første ledd første punktum. Forskriften må åpne for vurderinger ikke bare av rent geografiske forhold, men eksempelvis også om søsken er plassert på samme skole, skolens kapasitet, topografiske forhold og om skoleveien er farlig.

Det å beslutte og opprette eller nedlegge en skole er ikke i seg selv en avgjørelse som krever forskrifts form. Reglene om forskrifter kommer derfor ikke direkte til anvendelse. I slike tilfeller må uansett forvaltningsrettslige prinsipper ivaretas, blant annet ved at saken blir grundig utredet og at berørte parter får anledning til å uttale seg. Jeg viser her til opplæringsloven§ 11-1 annet ledd der det heter at samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

En opprettelse eller nedleggelse av en skole vil imidlertid få betydning for skole- kretsgrensene. Dersom en skolenedleggelse gjøres i en kommune der det er vedtatt forskrift om kretsgrenser i tråd med opplæringsloven § 8-1 første ledd annet punktum, legger jeg til grunn at den vedtatte forskriften må endres. Ett eller flere områder i kommunen vil etter en skolenedleggelse nødvendigvis måtte sogne til en annen skole enn tidligere. I henhold til forvaltningsloven skal berørte institusjoner eller organisasjoner gis anledning til å uttale seg før en slik forskrift endres.

Hvis det i en kommune ikke er gitt forskrift om skolekretsgrenser, vil derimot en skolenedleggelse i praksis skje uten forskriftsendring.