Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:432 (2008-2009)
Innlevert: 11.12.2008
Sendt: 12.12.2008
Besvart: 16.12.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Staten v/Fornyings- og administrasjonsdepartementet ble 2. desember stevnet ved Oslo tingrett av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) med påstand om at tomtefesteinstruksen er ugyldig forsåvidt gjelder Opplysningsvesenets fond.
Vil Regjeringen avvente med å iverksette tomtefesteinstruksen av 14. september 2007 til de rettslige spørsmål knyttet til Grunnlovens § 106 er avklart ved domstolene?

Begrunnelse

Ved kongelig resolusjon av 14. september 2007 ble det fastsatt "Instruks om innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta". Instruksen gjelder blant annet festetomter til boligformål som eies av Opplysningsvesenets fond (OVF). Ved instruksen pålegges fondet å tilby festere gunstigere vilkår ved regulering av festeavgifter og innløsing av festetomter enn det som følger av tomtefestelovens regler.
Den tar til å gjelde fra 1. januar 2009 for fondets vedkommende når endringen av fondsloven iverksettes. I debatten i Odelstinget og Lagtinget om endringene i fondsloven ble det reist spørsmål om Regjeringen vil avvente rettskraftig dom før instruksen iverksettes. Til dette uttalte både statsråd Giske og statsråd Storberget at en ikke ville forskuttere et svar før eventuell rettsprosess var i gang.
Staten v/Fornyings- og administrasjonsdepartementet ble 2. desember stevnet i Oslo tingrett av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA).

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Tomtefesteinstruksen av 14. september 2007 ble endret ved kongelig resolusjon av 13. juni 2008, og trådte i kraft 1. juli 2008. Ved endringen ble det fastsatt at tomtefesteinstruksen vil gjelde for Opplysningsvesenets fond fra det tidspunkt endringen i lov om Opplysningsvesenets fond trer i kraft. Lovendringen i loven om Opplysningsvesenets fond vil tre i kraft 1. januar 2009.

Regjeringen vil ikke foreta noen endring i tomtefesteinstruksen som følge av søksmålet. Tomtefesteinstruksen vil derfor gjelde for Opplysningsvesenets fond fra 1. januar 2009.