Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1039 (2008-2009)
Innlevert: 20.04.2009
Sendt: 20.04.2009
Besvart: 28.04.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ved omorganiseringen av den sivile rettspleien var det et sentralt poeng at denne virksomheten også i fortsettelsen skulle ha en tydelig sivil profil. Flere år etter at reformen trådte i kraft, opplever publikum fortsatt at sakene behandles på politiets brevark.
Hvilke initiativ har statsråden tatt for å sikre en sivil profil på behandlingen av saker innen sivil rettspleie, og når kan man forvente at man får en praksis som er i tråd med Stortingets forutsetninger da reformen ble vedtatt?

Begrunnelse

Ved overføringen av administrasjonen av statlige namsfogddistrikter og kommunale forliksråd til Politidirektoratet, var det en klar forutsetning å bevare det sivile preget på denne virksomheten. Undertegnede tok i spørretimen 1.februar 2006 opp det faktum at korrespondansen i sivile saker skjedde på brevpapir med politilogo og at dette ikke kunne være i samsvar med Stortingets forutsetninger for reformen av den sivile rettspleien. Statsråden lovet den gang å undersøke en gang til hva slags ansikt man har utad mot offentligheten, og sa seg enig i at bl.a. preget på brevark var veldig viktig.
I en henvendelse fra lensmannen i Vega nylig, fremgår det overraskende nok, at behandlingen av sivile saker, eksemplifisert ved en gjeldsordningssak, fortsatt skjer ved bruk av brevpapir med politilogo. Dette er egnet til å gi sakene et politimessig preg det ikke er grunnlag for og som er uønsket.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Fra 1. januar 2006 ble den sivile rettspleien på grunnplanet i sin helhet og forliksrådssekretariatene overført til politiet. ”Politimodellen” ble valgt som organisatorisk modell ut fra behovet for en enhetlig og konsekvent organisering innenfor et fast og entydig apparat med et samlet overordnet ansvar.

Dagens grafiske profil med felles politilogo for politi- og lensmannsetaten tilkjennegir en enhetlig organisasjon som er enkelt tilgjengelig for publikum fordi alle oppgavene er samlet under samme funksjon.

Lensmann, namsfogd og politistasjonssjef med sivile rettspleiegjøremål har funksjon som sekretariat for forliksrådene. Forliksrådet har imidlertid egen logo for å understreke og synliggjøre forliksrådets uavhengighet.

Gjeldsordningssaker og saker under tvangsfullbyrdelsesloven er gjennom loven lagt til blant annet lensmannen som også er politimyndighet. Lensmannen har et stort mangfold av oppgaver. Hensynet til tilgjengelighet for publikum kan tale mot at lensmannen fremstår på flere ulike måter avhengig av sakstype. Imidlertid er jeg, som det også tidligere er gitt uttrykk for, opptatt av at det sivile preget på disse sakene ikke forringes.

Politidirektoratet har i tiden som er gått etter at reformen først ble igangsatt i 2006, kunnet gjøre seg erfaring med reformen og hvordan dette er blitt tatt i mot av publikum. Politidirektoratet skal utarbeide ny grafisk profil for politi- og lensmannsetaten inneværende år, og det er mest hensiktsmessig at profilen for de sivile rettspleieoppgavene behandles sammen med profilarbeidet for øvrig. Justisdepartementet vil følge opp arbeidet i styringsdialogen med Politidirektoratet.