Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1145 (2008-2009)
Innlevert: 07.05.2009
Sendt: 08.05.2009
Besvart: 15.05.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hedmark fylkeskommune tar i følge Hamar Arbeiderblad 200 kr pr. elev som betaling fra kommunene for skolebesøk som en del av faget utdanningsvalg. Det har vært mye fokus på rådgivning og feilvalg som kilder til frafall og en avgift for skolebesøk kan få som resultat at skolene dropper skolebesøket. Dette medfører at elevene får dårligere forutsetninger for å gjøre sitt viktige utdanningsvalg.
Hva mener statsråden om denne praksisen, og hva vil han gjøre for å bedre samarbeidet mellom de to forvaltningsnivåene?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Faget utdanningsvalg er kommunenes ansvar og det er opp til den enkelte kommune å velge hvordan man vil organisere dette tilbudet. Fylkeskommunene vil imidlertid kunne være tjent med å bidra til et kvalitativt godt tilbud i dette faget gjennom å samarbeide med kommunene. Mange elever går ut av grunnskolen uten tilstrekkelige kunnskaper om valgmulighetene i videregående opplæring, jf. St.meld. nr. 16 (2006-2007). Et godt begrunnet valg av utdanningsprogram er viktig for at den enkelte elev skal få en god start i videregående opplæring.

Stortinget har vedtatt å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene for å forebygge omvalg og frafall ved at fylkeskommunene bidrar til å øke kvaliteten på rådgivning og karriereveiledning til ungdomsskoleelever.

I 2007 ble ressursene til rådgivning i skolen styrket med til sammen 15 mill. kroner, jf. Innst. S. nr. 230 (2006-2007). Av dette ble 11 mill. kroner lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2007. I merknaden fra komiteen heter det:

”F l e i r t a l e t foreslår vidare at ei styrking av rådgiving i vidaregåande opplæring spesielt retta mot ungdomstrinnet skal erstatte styrkinga i rådgivingstenesta på ungdomstrinnet på 11,0 mill. kroner slik det er foreslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007.”

Fra 2008 er styrkingen av rådgiving videreført med helårsvirkning, jf.

St.prp. nr. 1 (2007-2008) og Budsjett-innst. S. nr. 12 (2007-2008). I tillegg til at det er bevilget til sammen 10 mill. kroner til partnerskap for karriereveiledning i alle fylker, er tiltaket med økte ressurser til rådgiving i videregående opplæring spesielt rettet mot ungdomstrinnet videreført gjennom at fylkeskommunens rammer f.o.m. 2008 er økt med til sammen 27,5 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og Grønt hefte for 2008, tabell B-fk. Alle fylkeskommunene er orientert om innlemmingen av midlene og om Stortingets intensjoner med midlene i et rundskriv fra Kunnskapsdepartementet i 2008.

Et godt samarbeid mellom fylkeskommunene og kommunene om rådgiving og faget utdanningsvalg kan bidra til bedre gjennomføring og en mer effektiv bruk av fylkeskommunens ressurser, men Kunnskapsdepartementet legger ingen føringer på fylkeskommunenes bruk av disse midlene utover det som framkommer av Stortingets merknad.