Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1196 (2008-2009)
Innlevert: 15.05.2009
Sendt: 18.05.2009
Besvart: 27.05.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Viser til finansministerens svar på spørsmål nr. 1101, datert 29.04.2009.
Hvorledes gjelder disse reglene dersom arbeidet utføres på firmaets bygninger av firmaets ansatte?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Merverdiavgift

Jeg antar at når representanten bruker ordene ”firmaets bygninger” så sikter han ikke til bygninger som oppføres for salg eller utleie. Når det gjelder bygninger som oppføres for salg eller utleie, viser jeg til mitt svar av 11. mai 2009.

Når firmaets ansatte utfører arbeid på firmaets driftsbygninger, oppstår det ingen plikt til å betale uttaksmerverdiavgift. Bakgrunnen for dette er at en slik anvendelse av firmaets arbeidskraft ikke anses som en sluttbruk av tjenester, men som en innsatsfaktor i avgiftspliktig virksomhet. Til sammenlikning ville firmaet hatt fradragsrett for merverdiavgiftskostnaden dersom en tilsvarende tjeneste hadde blitt kjøpt inn fra andre aktører.

Dersom bygningene det er tale om er i firmaets eie, men dekker ansattes boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov oppstår det imidlertid plikt til å betale uttaksmerverdiavgift etter gjeldende regelverk. Det skal i så fall bare beregnes uttaksmerverdiavgift av tjenester som omsettes i virksomheten, eller som er av et slag som omfattes av de vanlige gjøremål innen virksomheten, se Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Uttaksmerverdiavgiften skal i så fall beregnes av den alminnelige omsetningsverdien (markedsverdi). Se nærmere om dette i mitt svar av 11. mai 2009.

Inntektsbeskatning

Dersom ansatte i en håndverksbedrift hvor de ansattes tjenester normalt ytes til andre eller omsettes eksternt, i stedet benyttes til arbeid på firmaets driftsbygninger, skjer det en skattepliktig omdisponering av tjenestene innenfor virksomheten. Den skattepliktige fordelen ved omdisponeringen tilsvarer differansen mellom markedsverdi av tjenestene og bedriftens direkte eller indirekte kostnader knyttet til disse tjenestene. Fordelen, eller fortjenesteelementet, er skattepliktig ved utførelsen, dvs. det tidspunkt bedriften sparer de mulige meromkostningene ved å måtte kjøpe tilsvarende tjenester eksternt. Dette utgangspunktet gjelder også når innehaveren utfører tjenestene på bygninger som benyttes i egen virksomhet, mens han/hun normalt omsetter sine håndverkstjenester.

Bedriftens kostnader og det inntektsførte fortjenesteelement kommer til fradrag enten ved avskrivninger eller direkte fradragsføring. Dersom det er oppført et nytt bygg eller foretatt påkostninger på et eksisterende bygg, vil fradraget komme i form av avskrivninger av bygget eller som gevinst/tapsoppgjør ved salg. Kostnader og fortjenesteelement vedrørende vedlikehold av avskrivbare bygninger kan fradras direkte.