Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1481 (2008-2009)
Innlevert: 20.08.2009
Sendt: 21.08.2009
Besvart: 02.09.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Etter at de rød-grønne partiene vedtok å innføre kildeskatt for pensjonister bosatt i utlandet er det skapt forvirring hvorvidt dette vedtaket også vil omfatte pensjonister bosatt i f.eks. Thailand og Spania som Norge har skatteavtale med, eller om en innføring av kildeskatt her først forutsetter en reforhandling av skatteavtalen.
Kan finansministeren snarest oppklare om regjeringen har planer om å pålegge kildeskatt også for pensjonister bosatt i f.eks. Thailand og Spania?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Våre skatteavtaler med blant andre Pakistan, Russland, Spania, Thailand og de baltiske stater legger i utgangspunktet beskatningsretten til bostedsstaten.
For at skattyter skal bli skattlagt i tråd med dette, og dermed i utgangspunktet ikke bli berørt av innføringen av norsk kildeskatt på pensjoner fra 2010, må han dokumentere overfor norske myndigheter at han er i posisjon til å påberope seg det fritaket fra norsk beskatning som disse skatteavtalene innebærer. Dette innbærer for det første at skattyter må dokumentere at han skal anses bosatt i det andre landet etter skatteavtalen. Her vil det gjelde samme type dokumentasjonskrav som når skattyteren ellers vil påberope seg skatteavtalebestemmelser for å slippe norsk skatt. Kildeskatten på pensjoner gjelder kun for personer som er emigrert, så disse dokumentasjonskravene vil være godt kjent for den det gjelder fra den perioden etter utflytting da vedkommende fortsatt var bosatt i Norge etter skatteloven. For det andre må skattyter være klar over at bostedsstatsbeskatning er et utgangspunkt og en hovedregel, som det kan være unntak fra.
I tråd med skatteavtalenes formål om å hindre dobbeltbeskatning og skatteunngåelse, har skatteavtalen med Thailand en spesiell klausul i artikkel 23 punkt 3 bokstav e) om at avtalens fritak fra norsk beskatning av inntekter ikke gjelder dersom pensjonen verken er skattepliktig eller beskattet i Thailand. I slike tilfeller kan Norge skattlegge, enten den interne hjemmelen er at vedkommende er skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven eller den interne hjemmelen er de vedtatte reglene om kildeskatt på pensjoner. Dersom skatteavtalen ikke hadde hatt en slik bestemmelse, ville den gitt fritak fra norsk beskatning i større grad enn formålet om å hindre dobbeltbeskatning tilsier.
Informasjon til publikum om detaljene i skatteavtalen med Thailand og praktiseringen av denne framover for norsk pensjon er beskrevet på Finansdepartementets hjemmesider i en artikkel skrevet av ekspedisjonssjef i Skattelovavdelingen, Thorbjørn Gjølstad, se www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dep/org/avdelinger/skattelovavdelingen/thorbjorn-gjolstad/kildeskatt-pa-pensjon-til-personer-som-e.html?id=573365. I den forutgående, mer generelle informasjon fra departementet og meg om saken om pensjonsbeskatning var det ikke naturlig å komme inn på slike detaljer i en enkelt av mange skatteavtaler. Det foreligger ingen motstridende informasjon fra departementshold i saken, og dermed heller ingen grunn til forvirring.
Norge har om lag 80 skatteavtaler. Hver enkelt avtale blir presentert i detalj for Stortinget i Stortingsproposisjonene om samtykke til ikraftsetting av avtalen. Dette gjelder også skatteavtalen med Thailand. Avtalen ble fremmet for Stortinget i St.prp. nr. 13 (2003-2004) av Regjeringen Bondevik II, se www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20032004/stprp-nr-13-2003-2004-/3.html?id=138603. Overføringsbestemmelsen er beskrevet under omtalen av artikkel 23.
Stortinget ga samtykke til ikraftsettingen av skatteavtalen på grunnlag av en enstemmig innstilling fra Finanskomiteen, se www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2003-2004/inns-200304-058/.
Skatteavtalen med Spania innholder ikke en slik spesiell klausul som i avtalen med Thailand. Pensjonister i Spania kan derfor være fritatt for norsk kildeskatt selv om Spania ikke skattlegger pensjonen. I praksis har Spania skatteplikt for visse pensjoner fra Norge til bosatte der, men ikke for alle typer pensjoner. Uansett dette blir altså ikke norsk kildebeskatning aktuelt for de dokumentert Spania-bosatte fra 2010.