Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:82 (2009-2010)
Innlevert: 21.10.2009
Sendt: 22.10.2009
Besvart: 28.10.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bruk av bompenger til finansiering av samferdselsprosjekt er en kostbar finansieringsform for brukerne.
Kan statsråden som en veiledning oppgi hhv. bidrag anleggskostnader, totale finansieringskostnader og totale innkrevingskostnader basert på samlet annleggskostnader på hhv. 1, 2, 3 og 4 mrd., 65 % bompengeandel, alle finansieringskostnader dekket med bompenger og nedbetaling i hhv 15 og 20 år?

Begrunnelse

Jeg ber om at dette lages tabellarisk.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er en rekke parametere som påvirker finansieringskostnadene i et bompengeprosjekt. Det er derfor vanskelig å gi en generell veiledning i hvor stor del av bompengeinntektene som vil gå med til å dekke finansieringskostnader og driftskostnader. I enkelte bompengepakker er det ikke forutsatt låneopptak, mens det i en del andre bompengeprosjekt er forutsatt låneopptak og etterskuddsinnkreving. Nedenfor er det laget regneeksempler basert på forutsetningene i spørsmålet. I tillegg har vi lagt til grunn følgende forutsetninger:

- byggeperiode 3 år

- etterskuddsvis innkreving

- opptrekk av bompengelån: 1. år: 15 %, 2. år 45 %, 3. år 40 %

- gjennomsnittlig lånerente: 6,5 %

- årlige innkrevingskostnader: 2 mill. kr per innkrevingspunkt x 3 innkrevingspunkt

- trafikkmengde og gjennomsnittstakst er tilpasset 15 og 20 års innkrevingstid

- årlig trafikkvekst: 2 % per år

- takstøkning: 2,5 % per år.

Det er spesielt renteutgiftene som vil bli påvirket av endringer i forutsetningene. Lavere rente vil gi betydelig lavere renteutgifter. Større trafikk vil føre til økte inntekter, raskere tilbakebetaling av lån og lavere renteutgifter.

15 års nedbetalingstid mill. kr.

Anleggskostnad Bompengeandel Renteutgifter Driftskostnader

1000 650 439 90

2000 1300 899 90

3000 1950 1343 90

4000 2600 1797 90

20 års nedbetalingstid mill. kr

Anleggskostnad Bompengeandel Renteutgifter Driftskostnader

1000 650 629 120

2000 1300 1231 120

3000 1950 1879 120

4000 2600 2516 120

Fremskrittspartiet lanserte i vår en modell der bompengeinnkrevingen fra bilistene skulle opphøre, men der man prioriterte at bompengegjelden ikke skulle tilbakebetales. Derimot skulle staten gjennom årlige bidrag etter en opptelling av antall passerte kjøretøy tilføre bomselskap et beløp tilsvarende det bilistene skulle betalt. En slik modell vil gi de samme renteutgiftene, men kostnadene til drift vil kunne reduseres avhengig av hvor omfattende opplegg for telling og avregning som er tenkt.