Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:133 (2009-2010)
Innlevert: 03.11.2009
Sendt: 03.11.2009
Besvart: 17.11.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan jeg be statsråden gi tilbakemelding på om han vil sette ned et eget bredt sammensatt vinningskriminalitetsutvalg, overta nettstedet "Ettersøkt" og vurdere hvorvidt at for eksempel forsikringsselskap kan sponse for eksempel utvidelse av ordningen av narkotikaprogram med domstolskontroll i Norge?

Begrunnelse

Halvparten av Norges befolkning sier de er blitt mer utrygge på grunn av utviklingen i vinningskriminaliteten her i landet. Den kraftige økningen i boliginnbrudd gjør folk flest urolige. I en undersøkelse utført for If Skadeforsikring går det fram at hele 47 prosent av befolkningen føler seg mer utrygge på grunn av den nye vinningskriminaliteten, ofte knyttet opp mot folk fra Øst-Europa. Som en direkte følge av kriminalitetsutviklingen har 28 prosent av befolkningen sikret hus og eiendeler bedre. I tillegg sier ytterligere 30 prosent at de vurderer å gjøre det. I denne situasjonen er det gledelig å se at det private næringsliv tar ansvar. If skadeforsikring oppretter nå et fond med penger fra NOKAS-ranet. Pengene i fondet skal gå til kriminalitetsbekjempelse og trygghetstiltak. If setter av penger fra den delen av ransutbyttet som er kommet til rette. Av selskapets opprinnelige krav på 57 millioner kroner er ca. 6 millioner tilbakeført til If. Skulle mer av ransutbyttet komme til rette, vil If sette av 10 prosent av alt som tilfaller selskapet fra selve ransutbyttet. Undertegnede ser på det som svært positivt at næringslivet på denne måten bidrar til reduksjon av en form for kriminalitet som betegnes som "hverdagskriminalitet" men som for den enkelte definitivt ikke føles som hverdagslig og heller ikke bør være det. Undertegnede ser det som ønskelig at Regjeringen setter ned et vinningskriminalitetsutvalg med bred representasjon fra både offentlige myndigheter, organisasjoner, næringsliv, forsikringsselskap mv. I tillegg ønsker undertegnede at statsråden åpner opp for at private som f.eks. forsikringsselskap gis anledning til å delfinansiere prosjekter som kan redusere forekomsten av vinningskriminalitet som skjer pga avhengighet av narkotika. I USA finansierer eksempelvis disse såkalte "drug courts". Å bekjempe vinningskriminalitet er et felles ansvar og offentlige myndigheter bør i langt større grad stille seg positiv til denne type private initiativ. Undertegnede viser avslutningsvis til at nettstedet "Ettersøkt" kan være et meget velegnet virkemiddel til å redusere omfanget av vinningskriminalitet. Undertegnede viser i denne sammenheng til en rekke spørsmål sendt statsråden fra henholdsvis stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, Anders Werp og undertegnede hvor det bes om snarlig avklaring hvorvidt man kan se for seg en overtakelse av dette nettstedet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Kriminalitet begått av østeuropeiske borgere har økt de senere år. Det dreier seg i hovedsak om organisert vinningskriminalitet. Situasjonen krever optimal utnyttelse av etterretningsinformasjon og bedre koordinering av politiets arbeid for å bekjempe en meget samfunnsskadelig virksomhet som sprer utrygghet i befolkningen.

Vårt svar på utfordringen skal være kunnskapsbasert og kunnskapsstyrt, ikke fryktbasert og hendelsesstyrt. I en 10-punkts tiltaksliste Justisdepartementet lanserte i august, inngår samarbeid med berørte næringer som ett av tiltakene. Næringslivet er en nødvendig og viktig samarbeidspartner i kriminalitetsbekjempelsen.

Den styrking av norsk politi som regjeringen har gjennomført og foreslår videreført i neste års budsjett, vil være et viktig virkemiddel for å ramme mobile vinnings-kriminelle. Det etableres en ”innsatsstyrke” med basis i UP og Kripos, som vil styrke samordningen med lokale politidistrikt. Innsatsstyrken skal forsterke innsatsen som allerede gjøres av politiet i dag gjennom samarbeidsprosjekter og spesialgrupper på området.

Den skisserte oppgradering av politiinnsatsen forventer jeg vil gi en tydelig bedring av situasjonen. Jeg ser for tiden ikke behov for å oppnevne et utvalg for å utrede alle aspekter ved vinningskriminaliteten i vårt samfunn.

Domstolenes og kriminalomsorgens virksomhet i Norge er et offentlig ansvar. Prøveordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll skal evalueres. Jeg anser ikke privat finansiering av ordningen for å være hensiktsmessig.

Jeg har tidligere gitt svar knyttet til tyveriregisteret ”Ettersøkt”, der gjeldende bestemmelser ikke tillater en regelmessig overføring av opplysninger fra politiets registre til dette private initiativ. En offentlig overtagelse av nettstedet synes ikke hensiktsmessig. Det kan derimot være grunn til å vurdere om politiets egne nettsider bør utvikles med sikte på å ivareta publikums og politiets felles interesse i oppsporing av tyvegods og oppklaring av straffbare forhold.