Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:356 (2009-2010)
Innlevert: 10.12.2009
Sendt: 11.12.2009
Besvart: 18.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva vil Helse- og omsorgsministeren gjøre for å bidra til at det kan innhentes samtykke fra kvinner som har deltatt i mammografiprogrammet, for å sikre at innsamlede data kan brukes i medisinsk forskning og utvikling?

Begrunnelse

Personvernenmda har i avgjørelse av 26. august 2 009 konkludert med at Kreftregisterets praksis med å lagre data fra kvinner med negative kreftprøver ut over 6 måneder er i strid med kreftforskriften. Det er videre besluttet at fortsatt lagring krever at det innhentes samtykke fra pasientene innen 2011. Dersom ikke samtykke kan innhentes må dataene slettes eller anonymiseres.
Som følge av denne avgjørelsen må det innhentes samtykke fra 600 000 kvinner som har deltatt i mammografiprogrammet. Det er avgjørende å sikre høy oppslutning, for at dette materialet skal kunne brukes i et svært viktig og internasjonalt banebrytende forskingsarbeid. Innhenting av samtykker er ressurskrevende og vil innebære en betydelig belastning for Kreftregisterets drift, noe som igjen kan ramme andre deler av virksomheten som er viktig for pasientene og helsetjenesten. Det fremgår av St.prp.nr. 1 (2009-2010) for Helse- og omsorgsdepartementet at statsråden er i prosess med berørte parter for å følge opp Personvernnemdas vedtak i saken.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det norske mammografiprogrammet har etter mitt syn en unik karakter, både som helsetilbud og som kilde til kunnskap om effekten av mammografiscreening på sykelighet og død som følge av brystkreft. Innføring av mammografiscreening i Norge har ført til en kvalitetsheving innen brystkreftdiagnostikk og behandling. Ikke minst har opprettelsen av 17 brystdiagnostiske sentra med tverrfaglig kompetanse innen dette feltet hatt stor betydning. Kunnskapsnivået er hevet, og kvalitetsmålene som ble satt er nådd.

Gitt de midler som Stortinget har stilt til disposisjon til drift av programmet og den betydning programmet har, sett i et folkehelseperspektiv, vil det derfor være svært beklagelig om viktige data om effekt og kvalitet på programmet skulle gå tapt. Etter Personvernnemndas avgjørelse 26. august d.å. har departementet bedt Helse Sør-Øst RHF om en framdriftsplan for innhenting av samtykke til permanent lagring av personidentifiserbare opplysninger ved negative funn i Kreftregisteret. En slik framdriftsplan ble oversendt departementet 21. oktober 2009, og det ble avholdt et møte med Helse Sør-Øst RHF og Kreftregisteret den 27. oktober 2009 der fremdriftsplanen ble drøftet. Departementet er i løpende dialog med Helse Sør-Øst RHF og Kreftregisteret i denne saken.

Det er Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for driften av Kreftregisteret, som i dag er en del av Oslo universitetssykehus HF. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser av Kreftregisterets gjennomføring av innhenting av samtykke til permanent lagring av data vil bli behandlet i den ordinære budsjettprosessen.