Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:574 (2009-2010)
Innlevert: 29.01.2010
Sendt: 29.01.2010
Besvart: 04.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I 2008 tapte SPU 633 milliarder kroner. I årsrapporten for samme året ble det opplyst om at SPU hadde 217 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, London, Shanghai og New York. I Aftenposten 29. januar står det å lese at SPU i dag har 257 ansatte. Tidligere er det opplyst at NBIM i tillegg til de fast ansatte sysselsetter omlag 400 årsverk på engasjementsbasis.
Hva skyldes denne rekordstore økningen i antall ansatte fra 2008 til 2009, og hvor mange av NBIMs 257 + 400 driver direkte eller indirekte med aktiv forvaltning?

Begrunnelse

Antall ansatte i NBIM inkludert mennesker ansatt på engasjementsbasis (oppdrag) har økt voldsomt de siste årene. Og selv i kriseåret 2008 økte NBIM antall ansatte med 40 personer. Mens andre bedrifter som leverer svake resultater ser seg nødt til å redusere driftskostnadene, valgte altså NBIM motsatt strategi. En strategi som finansieres av det norske folks inntekter fra olje og gassvirksomhet. Eller nordmenns fremtidige pensjoner for å bruke regjeringens egen terminologi. NBIM sysselsetter i dag 257 mennesker samtidig som NBIM har ca 400 årsverk på engasjement. NBIM er med andre ord en av Norges raskest voksende "bedrifter". Denne enorme veksten skjer uten at regjeringen har en bevisst strategi om å etablere Oslo som et finanssentrum (verken i Norden eller Europa). Faktisk er det slik at regjeringen har argumentert sterkt i mot en slik strategi. Regjeringen lar uansett antall ansatte i NBIM vokse uten begrensning. Regjeringens manglende styring med NBIMs forvaltning av SPU innebærer at mange av de mest attraktive og ofte best betalte oppgavene overlates til eksterne tjenesteleverandører (utlendinger som engasjeres på engasjementsbasis), mens NBIMs ansatte i Oslo i stor grad foretar kontrollfunksjonene, inkludert system- og beslutningsstøtte.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringens mål er at Statens pensjonsfond skal være verdens best forvaltede fond. I dette målet ligger det også at forvaltningen skal være så kostnadseffektiv som mulig, innenfor rammene som er gitt for forvaltningen.

Generelt bør NBIM som forvalter ha frihet til forretningsmessig å vurdere fordelingen av internt og eksternt produserte tjenester. Det er ikke hensiktsmessig at Finansdepartementet setter opp særskilte måltall for interne eller eksterne årsverk knyttet til forvaltningen av SPU. Det vises likevel til Norges Banks brev til departementet av 12.02. 2009 der banken bl.a. redegjør for styrkingen av kontrollfunksjonene og at dette har medført oppbemanning. Brevet er tilgjenglig på Norges Banks nettsider. NBIM vil rapportere om utviklingen i bemanningen i sin årsrapport for 2009.

Departementet legger stor vekt på at kostnadene i forvaltningen løpende måles og sammenliknes med kostnadene hos andre store fond. Finansdepartementet får årlig utarbeidet en undersøkelse av CEM Benchmarking i Canada hvor forvaltningen av SPU sammenliknes med 16 sammenliknbare fond (medianstørrelsen på totale midler til forvaltning i gruppen var 73 mrd. euro for 2008). CEM finner at forvaltningen av SPU er svært kostnadseffektiv, også når det korrigeres for ulik aktivasammensetning. Dette skyldes i hovedsak at Norges Bank har valgt mer intern forvaltning enn sammenlikningsgruppen. Intern forvaltning koster langt mindre enn ekstern forvaltning. I tillegg har Norges Bank betalt mindre for ekstern forvaltning enn sammenliknbare fond. CEM-rapporten for 2008 og et sammendrag av de viktigste funnene er lagt ut på departementets nettsider og vil også bli presentert i årets melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Departementet vil i meldingen til Stortinget om forvaltningen av fondet i 2009 komme med en bred gjennomgang av spørsmål knyttet til aktiv forvaltning, herunder kostnadene knyttet til dette. Jeg viser ellers til at Norges Bank har omtalt dette i brev til departementet av 23. desember 2009. Brevet er tilgjengelig på departementets nettsider.