Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:749 (2009-2010)
Innlevert: 25.02.2010
Sendt: 26.02.2010
Besvart: 10.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kraftsituasjonen flere steder i landet er for tiden prekær. Allikevel gjøres vi stadig oppmerksom på utbyggere hvis søknader blir liggende ubehandlet i lange tider i påvente av for eksempel fylkesvise planer.
Har statsråden noe synspunkt på hvor lenge man kan avvente å behandle ventende søknader i påvente av utarbeidelse av slike fylkesvise planer og hvor avgjørende vekt bør NVE legge på føringene i slike fylkesvise planer når de behandler søknader om kraftutbygging?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Som representanten Grimstad er kjent med har NVE en stor mengde kraftutbyggings-saker til behandling; både vindkraft og vannkraft. NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet er doblet siden 2005, og antall saker som ferdigbehandles hvert år er økende.

For enkelte søknader er det forsvarlig ut fra kravene til saksbehandling at det foretas en samordnet konsesjonsbehandling, for eksempel der flere små vannkraftverk er omsøkt i et område. Tilsvarende koordineres konsesjonsbehandlingen av vindkraft og tilhørende nettforsterkninger regionvis. En slik koordinering styrker beslutningsgrunnlaget. Behandlingen gir mulighet for å sikre en god ressursutnyttelse, god koordinering med nettutvikling og lavest mulig konflikter med miljøverdier og andre samfunnsinteresser.

Det kan i spesielle tilfeller også være grunn til å forskyve behandlingen av enkelte prosjekter der en regional plan er under utarbeidelse. Det er imidlertid klargjort i retningslinjer for små vannkraftverk at det ikke er aktuelt å utsette behandlingen av alle prosjekter til den regionale planleggingen er avsluttet. NVE skal kun legge saker på vent der fylkeskommune eller kommune etter en konkret vurdering av området anmoder om dette, og hvor planarbeid er igangsatt. Foreløpig har NVE mottatt få slike henvendelser når det gjelder småkraftsaker. Jeg presiserer at det ikke er tilstrekkelig begrunnelse for å legge søknader på vent at det ikke foreligger regionale planer. For vindkraft foregår konsesjonsbehandlingen regionvis. NVE kommuniserer med fylkeskommunen for om mulig å koordinere prosessene der en regional plan er under utarbeidelse.

I forbindelse med godkjenningen av regionale planer vedtatt av fylkestinget kan Miljøverndepartementet i samråd med Olje- og energidepartementet og andre berørte departementer fastsette de endringer i planen som er påkrevd ut fra hensynet til nasjonale interesser. Når godkjente regionale planer foreligger, inngår de som del av grunnlaget for NVEs konsesjonsbehandling av enkeltprosjekter. Dette bidrar til å styrke beslutningsgrunnlaget for konsesjonsbehandlingen.

Det er viktig å ha klart for seg at konsesjonssystemet er et virkemiddel for å oppnå nasjonale energipolitiske mål. Det er derfor opp til konsesjonsmyndigheten å vektlegge andre forhold enn de hensyn som i planene er prioritert regionalt.

Så vidt jeg kan se er det derfor ikke grunnlag for å hevde at de planer som er under utarbeidelse skal forsinke kraftutbygging slik at det går ut over den nasjonale kraftsituasjonen.