Skriftlig spørsmål fra Lars Myraune (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:830 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 11.03.2010
Besvart: 19.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): Vil samferdselsministeren ta initiativet til at det lages en sårbarhetsanalyse knyttet til kortbanenettet i lys av problemene til SAS og Widerøe sin stilling i den sammenheng?

Begrunnelse

Fremtiden for SAS synes å være usikker og dermed også Widerøe som er et heleid datterselskap av SAS. Widerøe opererer i dag mange ruter på kortbanenettet i Norge. Ved siste utlysing var Widerøe det eneste selskapet som søkte konsesjon på mange av disse rutene. Opprettholdelsen av dette rutetilbudet er av vital betydning for både bedrifter og privatpersoner i distrikts-Norge.
Widerøe har opparbeidet seg en unik kompetanse på disse rutene. Det er særlig knyttet til evnen til å operere i svært dårlig vær. Selskapets flyflåte er også spesielt godt egnet til slike flyginger. Kanskje var det derfor ingen andre selskaper søkte konsesjon på hele kortbanenettet ved siste utlysing.
Mange er i dag bekymret for risikoen for bortfall av rutetilbudet på kortbanenettet i tilfelle Widerøe skulle bli splittet opp i en turbulent avviklingssituasjon i SAS.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen har nylig behandlet saken om emisjon i SAS jf. Prop. 79 S (2009-2010) av 19. februar 2010 om SAS AB – statens deltagelse i kapitalforhøyelse, og Prop. 89 S (2009-2010) av 12. mars 2010 om SAS AB - konvertibelt obligasjonslån som er lagt frem for Stortinget av Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Regjeringen har konkludert med at staten ved NHD på visse vilkår bør delta proratarisk i en egenkapitalutvidelse av aksjer i SAS AB. Dette gjør at SAS unngår å komme i en utfordrende finansiell situasjon, samtidig som tiltak i selskapet skal gjøre SAS mer effektivt og konkurransedyktig slik at statens investering vil kunne gi markedsmessig avkastning. Det har vært kontakt mellom Samferdselsdepartementet (SD) og NHD i denne saken, herunder har situasjonen for Widerøes’ Flyveselskap AS, som er et heleid datterselskap av SAS, blitt vurdert.

SDs viktigste virkemiddel for å sikre regional lufttransport i Norge er kjøp av flyrutetjenester. I den sammenheng er Widerøe en av flere markedsaktører i markedet for regionale flyruter. Men fordi Widerøe er en så stor aktør innenfor dette segmentet av luftfartsmarkedet i Norge, ville det på kort sikt være utfordrende å finne en god erstatter for Widerøe om selskapet av noen grunn skulle gå ut av markedet for regionale flyruter.

Jeg legger imidlertid til grunn at Widerøe som et heleid datterselskap av SAS AB og gjennom de inngåtte avtalene med SD om drift av regionale flyruter, vil opprettholde sin stilling i markedet. I motsatt fall kan regjeringen vurdere andre tiltak for å sikre et fortsatt regionalt flyrutetilbud. Jeg ser på denne bakgrunn ikke behov for å lage noen sårbarhetsanalyse knyttet til Widerøe nå. Når det gjelder den dominerende markedsposisjon som Widerøe for tiden har på de regionale flyrutene med statlig kjøp, vil jeg ta sikte på å vurdere ulike aspekter ved dette i forbindelse med fremtidige flyruteanbud. Regjeringen vil arbeide for større konkurranse om disse rutene, blant annet gjennom lengre anbudsperioder.