Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:859 (2009-2010)
Innlevert: 15.03.2010
Sendt: 15.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Langaard barnehage i Oslo sentrum leier husmannsplassen Grønvold like ved Maridalsvannet av kommunen. For å frakte barna dit har barnehagen kjøpt minibuss. De ansatte har førerkort for minibuss. Statens vegvesen mener at dette er yrkestransport, og krever at pedagogene har yrkessjåførkompetanse. Det krever 140 teoritimer, og er et umulig økonomisk løft for barnehagen. Vegvesenet gir ikke dispensasjon fra yrkessjåførloven.
Vil statsråden sørge for at ansatte med minibussertifikat kan frakte barna til slike aktiviteter?

Begrunnelse

Langaard barnehage ligger ved Bislett i Oslo i et sentrumsnært område. Barnehagen har et uteareal på bare 350 m2 til 63 barn. For å gi barna et bedre utendørs- og friluftstilbud har barnehagen inngått en avtale med Oslo kommune om leie av husmannsplassen Grønvold like ved Maridalsvannet. For å frakte barna til Grønvold har barnehagen kjøpt en 17-seters minibuss. Samtidig har tre av pedagogene i barnehagen fått kjøreopplæring og tatt førerkort for minibuss. Hensikten med kjøringen er utelukkende å frakte barna mellom barnehagen og Grønvold. Det ville hjulpet både barn og ansatte å unngå stressende og slitsomme situasjoner og gjøre det mulig å benytte Grønvold i mer enn enkeltstående tilfeller.
Barnehagens plan var å dra opp til husmannsplassen ca. tre ganger annenhver uke. Kjøring av barna vil for den enkelte ansatte være av sporadisk karakter, og bare foregå deler av året. De ansatte mottar ikke mer i lønn eller særskilt vederlag for kjøringen. Pedagogenes arbeidsoppgaver er å jobbe med barn, og kjøringen representerer en forsvinnende liten andel av arbeidstiden. Til tross for dette mener Statens vegvesen at dette kommer inn under yrkessjåførforskriften og krever yrkessjåførkompetanse. I september 2009 avviste Statens vegvesen i tillegg de berørte pedagogenes klage over avslag på søknad om dispensasjon fra kravet til yrkessjåførkompetanse. Paradoksalt nok kan de samme barnehageansatte kjøre barn til fritidsaktiviteter i de samme bussene. Det er kjøring i arbeidstiden de ikke får lov til.
Statens vegvesen henviser til at yrkessjåførforskriften gjennomfører direktiv 2003/59/EF i norsk rett. Statens vegvesen mener direktivet gir rom for en tolkning som ville gjort det mulig for de barnehageansatte å kjøre barna, men viser til at den norske implementeringen er strengere. Det framstår samtidig som åpenbart at verken direktivet eller forskriften i utgangspunktet retter seg mot barnehageansattes sporadiske kjøring av barn til en del av barnehagens tilbud i arbeidstiden.
Jeg oppfordrer på denne bakgrunn statsråden til å rydde opp og sørge for at barnehager som Langaard får mulighet til å kjøre barna til det som burde være en velkommen og naturlig del av barnehagetilbudet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vegtrafikkloven § 29 krever at den som skal utføre transport med motorvogn ”mot vederlag” skal oppfylle forskriftsfastsatte krav til grunn- og etterutdanning. Yrkessjåførforskriften § 1 angir virkeområdet for forskriften, og det følger av denne bestemmelsen at forskriften gjelder for de som ”mot vederlag” utfører person- og godstransport. De tilsatte i Langaard barnehage kjører i arbeidstiden. Den tolkningspraksis Vegdirektoratet tidligere la til grunn var at da kjører pedagogene ”mot vederlag”.

Vederlagsbegrepet i vegtrafikklovens § 29 og yrkestransportloven samt yrkessjåførforskriftens begrep ”mot vederlag” har imidlertid vært drøftet gjentatte ganger mellom Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.

Samferdselsdepartementet har i vedlagte brev av 21. januar 2010 til Vegdirektoratet avklart hvordan yrkessjåførforskriften § 3 jf. § 1 er å forstå. Det fremgår der at den skal tolkes slik at personer som er ansatt ved institusjoner innen helse- og rusomsorg, lærere eller personer i lignende roller – som i hovedsak utfører helt andre arbeidsoppgaver enn sjåførvirksomhet (for eksempel som lærer, miljøarbeider, sosionom og sykepleier) ikke skal måtte ha yrkessjåførbevis når de, som en del av arbeidet sitt, utfører ikke-kommersiell persontransport med buss eller minibuss. Dette vil også gjelde ansatte i Langaard barnehage. Slik jeg forstår de faktiske forhold i saken innebærer dette at de ansatte i arbeidstiden lovlig vil kunne transportere barna med minibuss uten å måtte ha yrkessjåførbevis (yrkessjåførkompetanse) for å utføre slik transport. Verken vegtrafikklovgivningen eller det underliggende EU-direktivet stiller krav om yrkessjåførkompetanse for denne type ikke-kommersiell persontransport.

For nærmere informasjon om de aktuelle juridiske forhold vises til vedlagte brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet av 21. januar 2010.

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/vedlegg-dok15-200910-859