Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1004 (2009-2010)
Innlevert: 12.04.2010
Sendt: 13.04.2010
Besvart: 23.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Hagen behandlingsenhet i Ringsaker er foreslått nedlagt, på tross av svært gode behandlingsresultater. Blant annet har enheten tredoblet behandlingen av barn i løpet av en femårsperiode ved å gå fra ekspertstyrt til brukerstyrt behandling.
Vil statsråden sikre at Hagen behandlingsenhet kan fortsette som et behandlingstilbud innen psykisk helsevern for barn og unge?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har bedt Helse Sør-Øst RHF om en redegjørelse om Hagen behandlingsenhet. Jeg siterer følgende fra svaret:

”Helse Sør-Øst RHF har innhentet en redegjørelse fra Sykehuset Innlandet HF om Hagen behandlingsenhet. Sykehuset Innlandet HF viser i redegjørelsen til at det de senere årene har vært en betydelig utbygging av poliklinisk-/ambulant kapasitet, og antall barn og unge som får hjelp fra psykisk helsevern har økt fra 2900 i 2003 til omlag 5100 i 2009. Dette tilsvarer en dekningsgrad på om lag 6 % av barnebefolkningen i Innlandet.

Utbyggingen har gitt poliklinikkene bedre kapasitet mht å arbeide mer ambulant og utadrettet, og det bidrar også til å kunne tilpasse tjenestene bedre til det enkelte barn og familiens behov.

Målsettingen er i følge Sykehuset Innlandet HF at alle henvisninger fra kommunehelsetjenesten i utgangspunktet skal gå til poliklinikkene og at hjelp primært skal gis poliklinisk eller ambulant. Denne måten å arbeide på skal bidra til å sikre en god og riktig utnyttelse av de døgnbaserte tjenestene, og sikre et tett samarbeid mellom poliklinikken og døgntilbudene.

Det framgår videre av redegjørelsen at helseforetaket som et ledd i ”Helhetlig utviklingsplan for barn og unge” utreder det fremtidige døgntilbudet til barn som bl.a. omfatter en vurdering av tilbudet på Hagen behandlingsenhet. I den forbindelse er det anbefalt at Hagen behandlingsenhet avvikles i nåværende form og tilbudet integreres i de øvrige etablerte tilbudene for barn og unge på Sykehuset Innlandet HF.

Sykehuset Innlandet HF opplyser imidlertid at dette forslaget ikke er ferdig vurdert fra Divisjons-ledelsen og ingen beslutning er tatt.

Styret i Sykehuset Innlandet HF behandlet blant annet i sitt møte 18. februar sak om driftsforutsetninger og budsjettsituasjonen innen psykisk helsevern. Styret tok saken til orientering og bad om at omstillingen i divisjon Psykisk helsevern skal følges spesielt opp i den månedlige virksomhetsrapporteringen.

Det er ikke fattet vedtak om nedleggelse av Hagen behandlingssenter og styret vil i tiden framover følge utviklingen av behandlingstilbudet innen psykisk helsevern gjennom virksomhetsrapporteringen”.

Behandlingstilbud for barn og unge i psykisk helsevern er et viktig område som regjeringen ønsker å styrke, og i oppdragsdokumentet for 2010 har jeg bedt de regionale helseforetakene om å prioritere tilbudet til barn og unge. Jeg har også stilt krav til de regionale helseforetakene om at antall konsultasjoner innen ambulant virksomhet både til barn og voksne skal økes med 10 prosent.

I statsbudsjettet for de senere årene er situasjonen rundt døgnkapasiteten i psykisk helsevern for barn og unge særlig omtalt. Det er redegjort for at forutsetningene for den planlagte opptrappingen av døgnkapasitet har endret seg, og at dette henger sammen med styrkingen av poliklinikkene og utviklingen av ambulante arbeidsformer. Fagfeltet har vært og er i utvikling, og det har vært vanskelig å vurdere hva som vil være et faglig sett riktig volum på døgntilbudet i fremtiden. I mitt svar på spørsmål om Hagen behandlingsenhet i spørretimen den 10. mars, sa jeg at jeg vil vurdere behovet for nærmere gjennomgang av fremtidig struktur på tjenesten til barn og unge og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Dette vil jeg følge opp overfor de regionale helseforetakene.

Det er ikke fattet noe endelig vedtak om nedleggelse av Hagen behandlingsenhet. Jeg forutsetter at Helse Sørøst RHF fortsatt prioriterer tilbudet til barn og unge, slik det er gitt styringssignal om i oppdragsdokumentet for 2010. Jeg forutsetter videre at Helse Sørøst RHF vurderer Hagen behandlingsenhets plass i det totale tjenestetilbudet i regionen, og de erfaringer man har fra brukerstyrt behandling i den videre utvikling av en tjeneste til beste for barn og unge med psykiske lidelser.

Jeg forventer at Helse Sør-Øst RHF vurderer spørsmålet om enkeltinstitusjoner opp mot en helhetlig gjennomgang av dimensjoneringen av tilbudet til barn og unge i regionen, slik at tilbudet gis prioritet i tråd med de styringssignaler som er gitt fra departementet.