Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1041 (2009-2010)
Innlevert: 16.04.2010
Sendt: 19.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Er statsråden av den oppfatning at straffeprosessloven av 1981 er et godt nok verktøy for påtalemyndigheten i forhold de prosessuelle behov denne har for å etterforske alvorlig kriminalitet, bla knyttet til ny teknologi?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Gjeldende straffeprosesslov er revidert og endret enn rekke ganger, blant annet for å tilpasse loven til ny teknologi og endringer i kriminalitetsbildet. Jeg nevner særlig de mange endringene ved lov 3. desember 1999 nr. 82 for bedre etterforskningsmetoder i kampen mot alvorlig kriminalitet (utvidet adgang til telefonavlytting, skjult fjernsynsovervåking og teknisk sporing, og kommunikasjonskontroll). Jeg nevner videre innføringen av hjemlene for romavlytting og identifisering av kommunikasjonsanlegg, og utvidelse av anvendelsesområdet for eksisterende etterforskningsmetoder ved lov 17. juni 2005 nr. 87. Min vurdering er at gjeldende straffeprosesslov ivaretar påtalemyndighetens prosessuelle behov knyttet til alvorlig kriminalitet på en god måte.

Å sørge for at påtalemyndigheten har riktige og tilstrekkelige virkemidler i kampen mot alvorlig kriminalitet er samtidig et kontinuerlig arbeid. Metodekontrollutvalget, som nylig har foretatt en etterkontroll av lovendringene i 1999, har derfor, i samsvar med sitt mandat, også foreslått enkelte lovendringer som kan gi et enda bedre regelverk. Blant annet foreslår utvalget en begrenset hjemmel for dataavlesning, se NOU 2009: 15. Utredningen er på høring med frist 1. mai d.å. og vil senere bli fulgt opp med en proposisjon med forslag til lovvedtak.

Muligheten for bruk av prosessuelle virkemidler, særlig tvangsmidler, henger for øvrig nært sammen med hvilke handlinger som er belagt med straff. Et grunnvilkår for bruk av tvangsmidler er jo at det foreligger mistanke om straffbart forhold. Den nye straffeloven, straffeloven 2005, har et eget og nytt kapittel om vern og informasjon og informasjonsutveksling. Noen av bestemmelsene her er nettopp innført for å demme opp for nye, straffverdige handlinger som den teknologiske utviklingen har åpnet for.