Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1108 (2009-2010)
Innlevert: 28.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Besvart: 04.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ifølge Navs regelverk skal AAP beregnes på bakgrunn av inntekten før arbeidsuførheten inntraff med 66 %. Dagsatsen skal fremkomme ved å dele dette beløpet med 260. For en person med 50 % AAP og 50 % jobb skulle dette tilsi en ytelse som er dagsatsen X antall hele dager vedkommende har arbeidet. En person som jobber turnus i 50 % stilling, dvs. 17,75 timer pr. uke, får beskjed fra Nav om å føre opp 18,75 timer pr. uke. og får altså mindre utbetaling fra Nav.
Er dette riktig fremgangsmåte fra Navs side?

Begrunnelse

Vanlig praksis er at når en person har hatt 50 % stilling så skal også ytelsen, AAP, tilsvare 50 % av 66 % av inntekten før arbeidsuførheten inntraff. Det er vanskelig å forstå at timetallet vedkommende arbeider spiller en rolle i denne beregningen. Dersom 17,75 timer pr. uke er halv stilling når man jobber turnus må det bli feil dersom brukerens utbetalte ytelse blir redusert i forhold til at timetallet er lavere enn i en jobb uten turnus. NAV hevder at denne brukeren skal føre opp 18,75 timer pr. uke på sitt meldekort selv om hun faktisk bare jobber 17,75 t. og trekker i ytelsen for den ene timen mindre.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: For en mottaker som delvis er i arbeid reduseres arbeidsavklaringspengene med utgangspunkt i antall arbeidede timer.

For attføringspenger tok beregningen utgangspunkt i normal arbeidstid i mottakerens yrke. Det viste seg imidlertid at bare 0,28 prosent av mottakerne av attføringspenger hadde en annen normalarbeidstid enn 37,5 timer per uke. For at etaten skal unngå å måtte avgjøre hva som er normalarbeidstid i hvert enkelt tilfelle, foreslo derfor departementet i Ot.prp. nr. 4 (2008-2009) Om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) at reduksjonen av arbeidsavklaringspenger skulle ta utgangspunkt i forholdet mellom en arbeidstid på 37,5 timer per uke og det antall timer vedkommende har vært eller kunne vært i inntektsgivende arbeid. Stortinget sluttet seg ved behandlingen av lovforslaget til dette.

Arbeids- og velferdsetatens framgangsmåte er således i tråd med regelverket. Mottakere som er ansatt i en stilling hvor normal arbeidstid ikke er 37,5 timer, skal dermed føre antall timer ut fra sin stillingsprosent sett i forhold til 37,5 timer. Det betyr at dersom en er ansatt i f.eks. en 50 prosent stilling, skal en føre 50 prosent av 37,5 timer, dvs. 18,75 timer per uke. Dette gjelder selv om en eksempelvis har en avtalt normalarbeidstid på 40 eller 35 timer per uke. Hvis en er timeansatt eller jobber som tilkallingshjelp, skal en derimot føre opp faktisk arbeidede timer.