Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1332 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 03.06.2010
Besvart: 10.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at UDI klarer å opprettholde sin serviceerklæring angående saksbehandlingstider for søkere om midlertidig oppholdstillatelse for arbeidsinnvandrere fra tredjeland?

Begrunnelse

På vegne av og etter fullmakt fra 30 internasjonalt orienterte bedrifter på Vestlandet har Relocation.no AS henvendt seg 3. mai 2010 til UDI angående et økende problem med for lang behandlingstid for søknader om midlertidig arbeidstillatelse for arbeidsinnvandrere fra tredjeland ved SUA i Oslo og Stavanger. I UDIs serviceerklæring står det at det skal være 5 dagers behandlingstid på kurante saker, mens disse bedriftene opplever nå at det tar minimum 1 måned fra søknaden er levert hos SUA for UDIs vedtaksbrev er mottatt pr. post. Opplysningstjenesten hos UDI har også opplyst Relocation.no AS at de må forvente opp til 2 måneders ventetid på saker levert før påskeferien.
Dette er en saksbehandlingstid som rammer norsk næringsliv og muligheten for å lokalisere prosjektarbeid i internasjonale bedrifter i Norge.
I henvendelsen skisseres tre mulige løsninger på problemet; 1. bedre ressurssituasjon ved SUA-Politidistriktene for å få en raskere saksbehandling, 2. Åpne for at tredjelandsborgere kan starte arbeid etter at søknad er levert hos SUA, 3. at UDIs vedtak blir sendt til søker/fullmektig per e-post umiddelbart etter vedtak er gjort.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er i likhet med representanten opptatt av at søknader fra arbeidstakere behandles raskest mulig for å sikre at norsk næringsliv får den arbeidskraften det er behov for.
Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere betjener EØS-borgere og andre lands borgere som søker tillatelse som faglært, og familiemedlemmer av arbeidsinnvandrere i begge disse kategoriene. For saksbehandling i løpet av fem virkedager i Servicesenteret er det en forutsetning at sakene er fullstendig opplyste og oppfyller lovbestemte krav. Hvis dette ikke er tilfelle, vil saksbehandlingen ta lengre tid.
Servicesentrene har ikke kompetanse til å avgjøre søknader fra spesialister, men sjekker at nødvendig informasjon og dokumentasjon foreligger og sender sakene til UDI for vedtak. Sakene er høyt prioriterte i UDI og innvilges raskt hvis de er kurante. UDI har imidlertid ikke krav til fem dagers saksbehandlingstid slik Servicesentrene har. Det arbeides med innføringen av et nytt elektronisk saksbehandlingssystem, og når dette er på plass i UDI, er forutsetningen at alle arbeidssaker med fullstendig utfylte søknader med påkrevet dokumentasjon skal behandles innen fire uker. På vei til dette målet er det for 2010 satt et saksbehandlingsmål på åtte uker for arbeidssaker generelt.
Direktoratet har innført rutiner for å overholde dette, men noen saker der det er behov for å innhente ytterligere informasjon før saken kan behandles kan likevel ta lengre tid å behandle, jf. at UDI også skal bidra til å forhindre sosial dumping. Det kan altså være faktorer utenfor UDIs kontroll som bidrar til lengre saksbehandlingstid enn det som er ønskelig. Ettersom saksbehandlingstiden har økt noe den siste tiden, setter UDI inn ekstra ressurser fram mot og gjennom sommeren for å håndtere sakene så raskt og effektivt som mulig.
For utenlandske faglærte og spesialister viser jeg for øvrig til endring i den nye utlendingsforskriften som trådte i kraft fra 1.1.2010,som gir smidigere ordninger for arbeidsgivere til å rekruttere nødvendig arbeidskraft på en hurtig måte. Ordningen går ut på at arbeidsgiver kan la arbeidstaker starte opp arbeidet før tillatelsen foreligger, altså mens UDI behandler søknaden. Arbeidsgiver har da ansvaret for at arbeidstakeren fyller vilkårene for tillatelsen, jf. utlendingsforskriften § 6-8.
UDI har over lengre tid hatt et samarbeid med arbeidsgivere som rekrutterer utenlandsk arbeidskraft for å øke deres kompetanse med hensyn til hva som er nødvendig av dokumentasjon m.m. slik at søknadene som leveres er fullstendige og dermed kurante. UDI vil fortsette med dette arbeidet også fremover.