Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1378 (2009-2010)
Innlevert: 08.06.2010
Sendt: 09.06.2010
Besvart: 15.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Vårt Land har i en rekke artikler i avisen datert 31.05- 01.06 og 04.06 belyst og tatt i mot kommentarer om Utdanningsdirektoratets ressurshefte om seksualitet. Blant annet har Helseutvalget for bedre homohelse gått til frontalangrep på læremateriellet.
Spørsmålet er om kunnskapsministeren står inne for og mener at heftet er egnet til å ivareta seksualundervisningen i skolen for både heterofile og homofile?

Begrunnelse

Seksualundervisning er et viktig tema i skolen. Men det forutsetter at undervisningen gir elever, foreldre og lærere en bred og godt nyansert fremstilling av kunnskap fra aktuelle forskningsfelt på området.
Heftet som det reises massiv kritikk mot fremstår mer som et ensidig homopolitisk dokument enn som et balansert opplysningshefte om seksualitet.
Det vises til at Utdanningsdirektoratet mener å ha brukt et bredt fagmiljø og hatt en bred prosess i forbindelse med utarbeiding av heftet. Likevel uttaler Helseutvalget for bedre homohelse, som er tillagt å være en del av fagmiljøet som står bak heftet, at de ikke kan gå god for innholdet. Det vises også til at forfatterne sjelden bruker andre kunnskapskilder og referanser enn seg selv. De synes å blande egne foreldede homopopulistiske årsaksforklaringer med en tydelig motstand mot heteroseksuell agenda.
Det fremstår ikke særlig bra.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I 2008 ga Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet i oppdrag å

”...gjennomgå og evaluere undervisning om samliv og seksualitet i grunnopplæringen og utvikle nytt materiell med vekt på kjønn og identitet, samt utarbeide og iverksette tiltak knyttet til kjønnsrelatert mobbing”.

Dette var også en oppfølging av Handlingsplan for likestilling (2008-2010), hvor et av tiltakene er rettet mot seksuell trakassering og kjønnsrelatert mobbing. Denne gjennomgangen resulterte i heftet Undervisning om seksualitet. Et ressurshefte for lærere i grunnskolen, som ble lansert høsten 2009.

Bakgrunnen for oppdraget til Utdanningsdirektoratet var bl.a. rapporten Kunnskapsstatus om kjønnsrelatert mobbing blant barn og unge av Hannah Helseth ved Høgskolen i Nesna. Denne rapporten konkluderer med at det finnes lite kunnskap blant lærere om hvordan man skal håndtere konflikter basert på kjønn og seksualitet. Kjønnsrelatert mobbing har alvorlige konsekvenser og skaper dårlig læringsmiljø og dårlige livsbetingelser, spesielt for jenter. Forskning viser også at homofile og bifile i lang større grad enn andre blir utsatt for seksuell trakassering, kjønnsrelatert mobbing og vold (Moseng 2007, Roland og Auestad 2009).

Den generelle delen av læreplanverket slår fast at oppfostringen skal utvikle personlig fasthet til å hevde egne og andres rettigheter og til å reise seg mot overgrep. I denne sammenhengen er det naturlig å inkludere opplæring som gir barn og unge kompetanse i å motarbeide seksuell trakassering og kjønnsrelatert mobbing.

Jeg vil presisere at ressursheftet ikke er et undervisningsopplegg som lærerne skal følge, men er et hefte hvor lærerne kan hente ideer til undervisningen knyttet til seksualitet og seksuell legning. Det er opp til den enkelte lærer om vedkommende vil ta i bruk de tips og ideer til undervisningen som er skissert i heftet, eller om de ønsker å bruke andre kilder.

Ressursheftet tar utgangspunkt i relevante kompetansemål i de ulike læreplanene, og jeg mener heftet gjenspeiler mangfoldet av seksualitet som kommer til uttrykk i samfunnet. Homoseksualitet er en viktig og naturlig del av dette bildet, selv om dette fortsatt framstår som et kontroversielt tema i mange miljøer. Tilbakemeldingene på ressursheftet fra de homofile kompetansemiljøene viser at det er ulike oppfatninger om tilnærmingen også innenfor disse miljøene.

Departementet er kjent med kritikken fra Helseutvalget for bedre homohelse. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har derimot gitt uttrykk for at de synes det er et godt hefte, fordi det markerer at skolen skal være inkluderende og ikke-diskriminerende og at heftet tar utgangspunkt i at det er mangfold i familie og samlivsmønstre. Temaet seksualitet engasjerer mange og materiell som skal bidra til å belyse temaet vil ofte skape debatt. Utdanningsdirektoratet har brukt ulike fagmiljøer med forskjellig ståsted i utarbeidelsen av heftet. Heftet har dessuten vært til gjennomsyn i Helsedirektoratet. Når det gjelder bruk av referanser, er det brukt over 20 ulike kilder samt at det henvises til en rekke relevante nettsider.

Jeg er opptatt av at materiellet vurderes på bakgrunn av erfaringene og intensjonene med materiellet, og Utdanningsdirektoratet skal derfor etter planen revidere materiellet høsten 2010.