Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1430 (2009-2010)
Innlevert: 14.06.2010
Sendt: 15.06.2010
Besvart: 18.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): I forhold til utbedringene av E6 vest for Alta viser det seg at Regionvegsjef Torbjørn Naimak og Statsråd Kleppa ikke er omforent om hva som sto i gjeldende NTP, eller prosjektets finansiering og fremdrift. For lokalpolitikerne i Alta og resten av Finnmark blir det vanskelig å saksorientere seg i forkant av vedtak.
Hva vil statsråden gjøre for å realitetsorientere vegsjef og lokalpolitikere i forhold til denne saken?

Begrunnelse

Etter orientering fra Regionvegsjef Torbjørn Naimak vedtok Alta kommunestyre å si nei til bompengefinansiering av E6 utbedringene. Dette på bakgrunn av informasjon fra nevnte vegsjef Naimak om at dette bare ville ha innvirkning på den siste parsellen, og at de andre ville få oppstart og progresjon som planlagt. Dette viser seg ikke å være korrekt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt til grunn delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E6 nærmest Alta, dvs. strekningen Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft. I Prop. 1 S (2009-2010) legges det opp til anleggsstart på denne strekningen høsten 2010, forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. En avgrensing av utbyggingen til strekningen Møllnes – Kvenvik er omtalt som en aktuell løsning dersom endelig avklaring av et bompengeopplegg skulle vise seg å ta lang tid. Det forutsettes imidlertid at Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til dette når nærmere avklaringer foreligger.

I møte i kommunestyret 22. februar 2010 sluttet Alta kommune seg til videre utredning av delvis bompengefinansiering av en Altapakke, men forutsetter at utbyggingen av E6 vest for Alta skal fullfinansieres med statlige midler. Prosjektet er dermed ikke fullfinansiert. Dersom vi godtar delvis utbygging av et prosjekt som er forutsatt delvis bompengefinansiert, kan dette få konsekvenser for mange prosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan 2010-2019. Dessuten strider dette mot målet om mer sammenhengende utbygging av lengre strekninger. Målet om sammenhengende utbygging gjelder også for delstrekninger som ledd i større utbyggingsprosjekter. Dette er bakgrunnen for at utbyggingen av E6 på strekningen Møllnes – Kvenvik - Hjemmeluft utsettes inntil en plan for fullfinansiering av prosjektet foreligger. Jeg er i kontakt med både Alta kommune og Statens vegvesen om videre håndtering av saken.

Statens vegvesen opplyser at regionvegsjefen i Region nord anbefalte Alta kommune å gå inn for delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft gjennom en framtidig Altapakke, i tråd med det som er lagt til grunn i St.meld. nr. 16 (2008-2009). På grunnlag av formuleringene i Prop. 1 S (2009-2010) har imidlertid regionvegsjefen også vist til muligheten for å avgrense utbyggingen til strekningen Møllnes – Kvenvik, men han advarte samtidig om at et nei til delvis bompengefinansiering av E6-strekningen nærmest Alta kunne føre til utsettelse av prosjektet.