Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1450 (2009-2010)
Innlevert: 16.06.2010
Sendt: 17.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Fylkestinget i Aust-Agder har vedtatt å avholde folkeavstemning i 2011 om fylkessammenslutning med Vest-Agder. Flere kommuner i Aust-Agder, deriblant Iveland, Evje og Hornnes og Lillesand har vedtatt i sine respektive kommunestyrer at de vil søke overgang til Vest-Agder dersom det ikke blir fylkessammenslutning.
Vil regjeringa innvilge en slik søknad?

Begrunnelse

I debatten om en eventuell fylkessammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder er det mange uavklarte spørsmål. Deriblant er det noe usikkerhet knytta til hva som skjer hvis fylkene ikke velger å slå seg sammen. Flere kommuner har vedtatt å søke overgang til Vest-Agder dersom fylkessammenslutning ikke blir vedtatt. Det er ønskelig med en avklaring på om Statsråden vil innvilge slike søknader. Konsekvensen av å innvilge søknader om overgang til Vest-Agder er store for Aust-Agder, som i utgangspunktet er et lite fylke. Dette spørsmålet er viktig å få avklart før folkeavstemmingen. Fremskrittspartiet ønsker å redusere omfanget av offentlig sektor, og mener at det i et lite land med 4,9 mill. innbyggere er nok med to forvaltningsnivåer – kommune og stat. FrP ønsker derfor primært å nedlegge fylkene, og derved fjerne en byrde fra skattebetalernes skuldre. Da hadde heller ikke fylkessammenslutning mellom Aust-Agder og Vest-Agder vært noen problemstilling.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg ønsker ikke å forskuttere behandlingen av eventuelle søknader fra flere kommuner i Aust-Agder om overgang til Vest-Agder dersom det ikke blir fylkessammenslutning nå. Eventuelle søknader vil bli grundig vurdert, med øye for hva som gagner både kommunene og fylkene best.

Selve prosessen knyttet til å vurdere eventuelle søknader fra flere kommuner i Aust-Agder om overgang til Vest-Agder dersom det ikke blir fylkessammenslutning, må ses i sammenheng med hvor stor innvirkning en endring kan ha på mandatfordelingen til Stortinget mellom fylkene.

Inndelingsloven setter rammer for hvordan saker om sammenslåing, deling og grensejustering av fylker skal behandles. I følge inndelingsloven er det Stortinget som skal avgjøre saker om deling av fylker og saker om endring av fylkesgrense når mandatfordelingen til Stortinget kan bli endret. Dersom det samlede innbyggertallet i kommunene som eventuelt søker overgang er så høyt at det vil kunne medføre endring av mandatfordelingen, vil jeg derfor legge saken fram for Stortinget til beslutning.