Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1514 (2009-2010)
Innlevert: 24.06.2010
Sendt: 24.06.2010
Besvart: 29.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): NAV Nordland benytter kun nevrolog for undersøkelse og spesialistuttalelse når søknad om uføretrygd behandles. Nevrologen unnlater selv å teste for følgetilstand etter skade på leddbånd i øvre nakke, og avviser også andre spesialisters uttalelse og konklusjon.
Er dette forsvarlig behandling av denne pasientgruppens søknader om rettigheter ved NAV?

Begrunnelse

Pasienter med nakkeslengskader opplever ofte å bli utsatt for mistenkeliggjøring, feildiagnostisering og feilbehandling. Svært få spesialister vil uttale seg bombastisk da nakkeslengskader er komplisert, og det er individuelt hva slags behandling som kan virke positivt. Jeg har nå fått henvendelse fra en pasient som beskriver sin kamp for å finne behandling, og for å få oppfylt sine rettigheter hos NAV Nordland. Dette er en av mange tilsvarende pasienthistorier hvor en nevrolog hos NAV til slutt kommer frem til at lidelsen er psykisk. Det er en stor belastning for pasienter å bli mistrodd, og en enda større belastning er det å bli tildelt diagnosen "psykisk lidelse" når dette ikke stemmer. Behandlingen av sakene hos nevrologen og NAV fratar pasienten i virkeligheten adekvat undersøkelse og behandling, samt at de ikke får oppfylt sine rettigheter hos NAV. Jeg synes det er urimelig at disse pasientene/brukernes rettigheter utelukkende skal avgjøres av nevrolog, da dette er en type skade som er både komplisert og sammensatt. Dette er spesielt urimelig når nevrologen unnlater og utelater selv å teste for følgetilstand etter skade på leddbånd i øvre nakke. I tillegg avvises andre spesialisters uttalelse selv om flere mener andre spesialister kan ha vel så stor kunnskap om denne typen skader.
I følge pasienter og spesialister innenfor manuell terapi uttales det at Sverige har en annen tilnærming til denne pasientgruppen.
Slik jeg ser det burde det være av interesse å hente erfaringer utenfor landets grenser for å bedre tilbudet til denne gruppen som i dag ikke får et tilfredsstillende tilbud fra det offentlige.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Stortingsrepresentantens spørsmål har bakgrunn i én eller flere enkeltsaker. Jeg vil derfor presisere at mitt svar ikke er knyttet til noen enkelt sak, men er utformet generelt.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at Arbeids- og velferdsetaten legger vekt på individuell behandling av søknader om uføretrygd. Det foretas ikke en standardisert utredning og saksbehandling på bakgrunn av diagnoser. Det er Arbeids- og velferdsetatens saksbehandlere som vurderer sakens opplysninger opp mot lovens vilkår og andre rettskilder, og som vurderer hvilke opplysninger som må innhentes før vedtak kan fattes. Alle forhold som kan ha relevans i saken vil bli tatt hensyn til. Brukeren har anledning til selv å bidra med opplysninger, for eksempel i form av supplerende spesialistuttalelser. I begrunnelsen for et vedtak vil det fremgå hvordan etaten har vurdert de forskjellige faktiske opplysninger i saken. Vedtaket vil kunne påklages til NAV Klageinstans og eventuelt ankes inn for Trygderetten.
Arbeids- og velferdsetaten benytter medisinske spesialister til å belyse en brukers medisinske helsetilstand og brukerens funksjonsevne. Det innhentes medisinske opplysninger til saken anses å være tilstrekkelig opplyst. Det kan innhentes spesialistuttalelser både fra eksterne medisinske spesialister og fra rådgivende leger som etaten benytter. I noen få tilfeller er det gitt retningslinjer om hvilken type spesialistuttalelse som skal innhentes ved saksbehandling tilknyttet en bestemt medisinsk lidelse. Det er ikke gitt slike retningslinjer når det gjelder nakkeslengskader.
Fastlegens vurderinger av hvilke utredninger og uttalelser som vil være nødvendig for å opplyse saken vil som regel danne grunnlaget og gi føringer for hvilke medisinske opplysninger etaten innhenter i den enkelte sak. Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert meg om at hovedregelen er at dersom en saksbehandler er i tvil om hvilke spesialistuttalelser som er nødvendig å innhente, skal saksbehandleren rådføre seg med en av Arbeids- og velferdsetatens rådgivende leger.