Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1689 (2009-2010)
Innlevert: 07.09.2010
Sendt: 08.09.2010
Besvart: 16.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Dagbladet skrev 6.september 2010 at en ansatt i Petroleumstilsynet med tidligpensjon fra Statoil var satt til å granske en dødsulykke på den Statoilopererte Oseberg B plattformen.
Mener statsråden at det er riktig at en person med tilknytning til Statoil blir satt til å granske det samme selskapet, og vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av habilitetsreglene i Petroleumstilsynet?

Begrunnelse

Petroleumstilsynet har en viktig funksjon på norsk sokkel, og det er etter Høyres syn avgjørende at det ikke kan stilles spørsmålstegn ved deres habilitet. Vi har forståelse for at tilsynet ønsker å benytte den kompetansen som blant annet tidligere Statoilansatte har, som nå har gått av med tidligpensjon i forbindelse med fusjonen Statoil-Hydro. Siden disse får pensjonsutbetaling av Statoil, kan det stilles spørsmålstegn ved deres habilitet i saker der Statoil er involvert. I Dagbladet 7.september 2010 reagerer pårørende på at en Statoilpensjonist er satt til å granske en dødsulykke hvor Statoil er ansvarlig operatør. I tillegg har Deepwater Horizon ulykken i Mexicogulfen bidratt til å sette ytterligere fokus på HMS og tette bånd mellom selskaper og tilsynsmyndighet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg vil innledningsvis forsikre om at departementet anser upartiskhet og integritet som helt grunnleggende forutsetninger for Petroleumstilsynets myndighetsutøvelse og generelle omdømme. For at tilsynet skal kunne utføre sine oppgaver, er det imidlertid sentralt at de har medarbeidere med relevant fagkompetanse, som kjenner industrien og gjerne har erfaring fra denne. Rekruttering av tidligere ansatte fra næringen/selskapene bidrar til at Petroleumstilsynet opprettholder nødvendig og viktig faglig kompetanse.

Jeg forstår at situasjonen hvor ansatte i Petroleumstilsynet med tidligpensjon fra Statoil bidrar i granskinger og annet tilsyn med Statoil kan fremstå i uheldig lys, men jeg forutsetter at Petroleumstilsynet følger gjeldende lover og regler, også i saker som handler om habilitet og karantene. Jeg har bedt om en skriftlig redegjørelse fra

Petroleumstilsynet om problemstillingen, og mitt svar baserer seg på denne redegjørelsen.

Generelle krav

Det er nedfelt krav og innført rutiner for å sikre Petroleumstilsynets habilitet og uanhengighet i tilsynet. Oppfølging av forvaltningslovens regler om habilitet skal bidra til at Petroleumstilsynets medarbeidere opptrer upartisk. Det er også nedfelt i departementets instruks til tilsynet og i deres interne personalreglement at ansatt ikke for egen regning må drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Petroleumstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet.

Ved ansettelse i Petroleumstilsynet er det i tillegg en karantenetid fra et halvt år til ett år. Skjønnsmessige forhold kan imidlertid bety at karantenen kan bli noe kortere eller lengre, avhengig av oppgavens karakter og relevans i forhold til tidligere arbeidsgiver og ansvarsområde. Det vil si at det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av om oppgavene kan komme i konflikt med tidligere oppgaver gjennomført for annen arbeidsgiver. Ledelsen i Petroleumstilsynet har ansvar for å vurdere dette.

En ansatt i Petroleumstilsynet skal i følge rutinene heller ikke føre tilsyn med eller granske et selskap alene, og all saksbehandling skal være dokumentert og journalført.

Petroleumstilsynet arbeider i team, det vil si at granskinger og annet tilsyn utføres i samarbeid med andre medarbeidere. Etaten har interne kvalitetssikringsprosedyrer og rutiner for gjennomføring av blant annet granskinger og annet tilsyn. Disse skal sikre en uavhengig faglig forankring og kvalitetsvurdering - også ledelsesmessig, av produktene før de sendes ut.

Petroleumstilsynets rapporter etter tilsyn og granskninger gjøres tilgjengelige for alle gjennom deres hjemmeside. De kan således vurderes bredt og åpent av partene i petroleumsvirksomheten og samfunnet for øvrig.Vurdering ved tilsetting av tidligere Statoilansatte

Petroleumstilsynet har vurdert Statoilpensjonistenes tilknytning til Statoil i forbindelse med ansettelsen. De av Petroleumstilsynets tjenestemenn som mottar tidligpensjon fra Statoil, hadde alle avsluttet sitt arbeidsforhold til Statoil da de ble tilsatt i Petroleumstilsynet. Selve pensjonsavtalen er en standardavtale for totalt ca 2100 personer inngått mellom selskapet og de ansattes organisasjoner. Den enkeltes tidligpensjon reguleres således ikke etter en individuell vurdering.

Før rekruttering av de aktuelle Statoil-medarbeiderne vurderte Petroleumstilsynet om tidligpensjon fra Statoil /andre aktører kunne anses å innebære ”…... økonomisk interesse i virksomhet som omfattes av Petroleumstilsynets tilsynsområde”. Petroleumstilsynet tok utgangspunkt i at tidligpensjon er en upåvirkelig ordning på individuelt nivå – både for tidligere arbeidsgiver og mottaker av pensjonen.

Med utgangspunkt i dette konkluderte ledelsen i Petroleumstilsynet med at tidligpensjonen i seg selv ikke ville medføre inhabilitet på generelt grunnlag. Videre konkluderte ledelsen med at rutiner og praksis vedrørende karantene og habilitetsvurdering i den enkelte konkrete sak skulle legges til grunn for denne gruppen på lik linje med andre medarbeidere. Petroleumstilsynets vurdering var således at ansettelsene ikke ville komme i konflikt med kravene til habilitet, dersom interne rutiner og forvaltningslovens krav ble lagt til grunn for tilsynsvirksomheten.

Jeg har fått opplyst at ved granskingen av ulykken på Statoilopererte Oseberg B, er ovennevnte krav og rutiner for Petroleumstilsynet overholdt.Gjennomgang av rutiner og praksis

Selv om forvaltningslovens krav til habilitet ikke er overtrådt og interne rutiner er fulgt kan denne saken ha bidratt til at det blir reist spørsmål ved Petroleumstilsynets habilitet i granskinger og annet tilsyn. En tvil vil i seg selv kunne bidra til å svekke tillitten til tilsynet, og dette vil være meget uheldig. For Petroleumstilsynet er det sentralt at det ikke kan stilles berettiget spørsmål ved deres habilitet. Petroleumstilsynet vil derfor foreta en ytterligere og grundig gjennomgang av praksis og rutiner på området. Jeg anser dette viktig for å vurdere forbedringsbehov og å sikre og synliggjøre at de krav som gjelder og vurderinger som foretas, er i tråd med forvaltningslovens bestemmelser om habilitetskrav. Petroleumstilsynet vil også vurdere hvordan man kan tydeliggjøre ovenfor offentligheten hvilke vurderinger som løpende foretas på dette området.