Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1690 (2009-2010)
Innlevert: 07.09.2010
Sendt: 08.09.2010
Besvart: 22.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Innføring av smarte strømmålere skulle etter flere utsettelser være fullført innen 2016, men i løpet av sommeren har det kommet melding om at NVE har besluttet å utsette innføringen til 2018.
Kan statsråden gi en orientering om status og begrunnelse for at innføringen synes å bli ytterligere utsatt?

Begrunnelse

Norge er det eneste landet innenfor EU/EØS som ennå ikke har satt et mål for energieffektivisering. Innføring av toveiskommunikasjon gjennom smarte strømmålere er en viktig forutsetning for energieffektivisering og bedre utnyttelse av effekten i kraftsystemet. Som kjent er den mest miljøvennlige kWh den som aldri blir brukt. Videre er begrunnelsen for kraftlinjene i Hardanger en vanskelig effektsituasjon i Bergen på vinterstid. En implementering av intelligente energisystemer vil etter Høyres mening være et viktig bidrag for å styrke energi- og effektbalansen samt oppmuntre til miljøvennlig adferd hos forbrukerne. Vi registrerer derfor med undring at planene om toveiskommunikasjon en rekke ganger har blitt utsatt, og at dette nå synes å være tilfellet på ny.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Innføring av AMS i Norge har lenge vært høyt oppe på den politiske dagsorden. Jeg har stor tro på at toveiskommunikasjon mellom nettselskap og forbrukere vil øke bevisstheten rundt energiforbruk og også gi incentiver til energisparing.

Det har vist seg å være behov for mer tid til å bestemme hvilke krav som skal stilles til målerne, utover basisfunksjonskravene. Det dreier seg først og fremst om krav til distribusjon av informasjon til kundene og deres tjenesteleverandører. Det er viktig at nettselskapene har oversikt over dette før de skal ta en investeringsbeslutning. Det har betydning for valg av de kommunikasjonløsninger og IT-systemer som må på plass i det enkelte selskap.

I tillegg holder EU på med et standardiseringsarbeid for at AMS, med tilhørende IT-systemer og infrastruktur, kan bygges ut og integreres enklere og billigere. Vi forventer en omfattende tjeneste- og teknologiutvikling knyttet til kommunikasjonen mellom forbrukere, nettselskap og kraft- og tjenesteleverandører. Utsettelser i EUs standardiseringsarbeid har også medført forsinkelser i NVEs forskriftsarbeid med et halvt år.

NVE har besluttet å forlenge tidsrommet som er satt av til planlegging, anskaffelse og installasjon i nettselskapene fra fem til seks år. Det er for å unngå at nettselskapene enten må installere gammel teknologi eller teknologi som er umoden.

Jeg er opptatt av å holde en så forsvarlig fremdrift som mulig for innføringen av AMS. Departementet har derfor bedt NVE se på mulighetene for å gå raskere fram, men i nåværende situasjon bør vi avvente konklusjon fra EUs standardiseringsarbeid. Jeg vil imidlertid på ny be NVE om å vurdere mulighetene for raskere fremdrift etter at første fase av EUs standardiseringsarbeid er ferdig. Dette skal etter planen skje innen utgangen av 2010.

Jeg vil understreke at nettselskapene må ha fullført utrullingen av AMS-målere innen datoen for innføring av forskriften. Det vil si at mange kunder vil få installert slike målere i god tid før dette. Det er viktig at NVE og nettselskapene har nok tid for å sikre at systemene som installeres skal kunne levere de ønskede tjenestene, og at utrullingen gjøres på en økonomisk forsvarlig måte av hensyn til nettkundene.