Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:113 (2010-2011)
Innlevert: 19.10.2010
Sendt: 20.10.2010
Besvart: 26.10.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden ta initiativ til å få på plass et tilbud om prøve for soppsakkyndige igjen?

Begrunnelse

Prøve for soppsakkyndige er siden 1953 blitt arrangert av Norges nyttevekstforening (fra 2004 Noregs sopp- og nyttevekstforbund). Tilgang på slik prøve inneholder et generelt løft for soppkontroller og gir en kvalitetssikring av dette arbeidet. Mattilsynet har inntil 2007 gitt økonomisk støtte til Prøve for soppsakkyndige. Da støtten ble avviklet forsvant også tilbudet.
Prøven har ført til at ca. 600 mennesker kan fungerer som soppkontrollører rundt om i landet. Kostnadene til eksamen var beskjedene og så vidt vi er kjent med søkes det nå om ca. 500 000 kroner årlig til å opprettholde denne eksamen, utdanne soppsakkyndige og styrke en landsdekkende aktivitet av soppkontroller slik at soppforgiftninger kan unngås i større grad.
Prøve for soppsakyndige fremstår som et godt og konkret tilbud for å øke tilgangen på soppkyndige, og slik sett redusere/ faren for forgiftninger.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Å høste av naturens ville vekster, spesielt bær og sopp har lang tradisjon her i Norge. Norges sopp- og nyttevekstforbund som er en paraplyorganisasjon for alle landets sopp- og nyttevekstforeninger, gjør et godt arbeid med å sikre at disse ressursene tas i bruk og videreutvikles. Organisasjonen har i en rekke år fått støtte over Landbruks- og matdepartementets budsjett (kap. 1138 post 70 Støtte til organisasjoner). Størrelsen på støtten har variert, og enkelte år har organisasjonen ikke fått støtte.

Mattilsynet bidro også frem til 2007 med økonomisk støtte til ”Prøve for soppsakkyndige”. Ut i fra sin oppgaveportefølje, anså Mattilsynet i 2007 at det ikke lenger var aktuelt å bidra økonomisk til denne prøven. Mattilsynet fører ordinært tilsyn med virksomheter som omsetter matsopp kommersielt (dyrket og vill), som på andre områder hvor Mattilsynet har tilsynsansvar. Virksomhetene har imidlertid selv ansvar for at soppen som omsettes er kontrollert og helsemessig trygg.

Kontroll med sopp som forbruker plukker til eget bruk faller utenfor matlovgivningens virkeområde, og er som sådan ikke en myndighetsoppgave for Mattilsynet. Mattilsynets ressurspersoner har anledning til å være soppsakkyndige på sin fritid, men dette skjer da ikke i Mattilsynets regi.

Slik jeg ser det, må den enkelte plukker selv ta ansvar for at soppen som plukkes er av en type som kan spises. Hvis man er usikker, bør man enten la være å spise den, eller selv sørge for å få den kontrollert hos noen som har bedre kunnskap på området.

Jeg ser det for tiden ikke som en prioritert oppgave for myndighetene å finansiere utdanning av personer som kan bistå i kontroll av selvplukket sopp.