Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:153 (2010-2011)
Innlevert: 25.10.2010
Sendt: 25.10.2010
Besvart: 08.11.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Har Enova gjennomført notifisering av vedtatt vindkraftstøtte på de tidligst mulige tidspunkt, og erkjenner statsråden ansvar ovenfor mottakere av vindkraftstøtte dersom det skulle gå så galt at Enovas tildeling, som kraftselskaper har lagt til grunn ved prosjektstart, ikke blir godkjent av ESA?

Begrunnelse

Flere vindkraftprosjekter opplever at lovede støttepenger ikke kan utbetales enda pga manglende ESA-notifisering. Statsråden har besvart tidligere spørsmål, blant annet i spørretimen 20. oktober 2010, med at han forutsetter at Enova forholder seg korrekt til EU- og EFTA systemet. Det forventer også undertegnende.
Problemstillingen berører dog også mottakerne av støtten, som kan oppleve problem med kontantstrøm og økt prosjektrisiko. Kritikere mener Enova har vært forsinket med ESA-notifisering av vindkraftstøtte. Ergo, det handler om at Enova selv er årsaken til dagens forsinkelse når det gjelder utbetaling.
Statsråden har i realiteten avvist problemstillingen ved å si han legger til grunn at Enova gjør det de skal og at notifisering går oppskriftsmessig greit. Men i kraftbransjen har flere uttrykt bekymring over det man anser som en vesentlig glipp.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det gjelder et felles sett med retningslinjer for statsstøtte til fornybar energi i alle EU-land og EFTA-land. De retningslinjene følges av Enova.

Retningslinjene sier at støtte til enkeltprosjekter over en viss størrelse skal godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan. Det er den prosessen som nå gjennomføres for en rekke saker hvor Enova har tildelt støtte. Så lenge man følger retningslinjene ligger det ingen dramatikk i dette.

Håndteringen av enkeltprosjektene skjer av Enova. Det har vært en tett dialog med overvåkningsorganet om oppfølging av disse sakene. Siden regelverket er nytt både for Enova og overvåkningsorganet, har det vært behov for en rekke avklaringer. Dette har vært tidkrevende. Tidspunkt for formell notifikasjon har også blitt avklart i dialogen med ESA. Enova kan ikke utbetale støtte før de har positive vedtak.

Departementet har gitt uttrykk overfor overvåkningsorganet at vi har behov for en rask avklaring av sakene. Vi har ikke mottatt signaler som tilsier at disse prosjektene ikke kan få den støtten de er lovet.