Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:143 (2010-2011)
Innlevert: 22.10.2010
Sendt: 25.10.2010
Besvart: 02.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Helsedirektøren hevder at små kommuner ikke er i stand til å yte helsetjenester av nødvendig kvalitet, at kommuene må bli vesentlig større og mer robuste. Det vil være en fordel for pasientene at det er sterkere kompetanse og robusthet i administrasjonen, og at fagmiljøene blir større, da vil vi lettere kunne utvikle bedre tjenester til pasientene.
Står statsråden bak helsedirektørens uttalelser, og i så fall på hvilket grunnlag?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helsedirektoratet er både et fagdirektorat og et myndighetsorgan. I denne sammenhengen er det viktig å understreke prinsippet om at direktøren for Helsedirektoratet ikke leder et politisk sekretariat, men gir sine råd, vurderinger og eventuelle høringsuttalelser på faglig grunnlag. Helsedirektoratets uttalelser som hørings- og rådgivende instans inngår i den politiske helhetsvurderingen. Det er i denne sammenhengen at Helsedirektoratet har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat om samkommunemodell.

Hvordan vi skal sikre kvalitet i helsetjenestene er et sentralt tema i samhandlingsreformen. Både i forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, forslag til ny folkehelselov og i høringsdokumentet som skal danne grunnlag for ny nasjonal helse- og omsorgsplan er det flere elementer som vil bidra til å styrke kvaliteten i helsetjenesten. Jeg erfarer at det er bred oppslutning om behovet for å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenestens rolle i det samlede tjenestetilbudet for å nå dette målet. For øvrig viser jeg til at forslagene i høringsnotatene ikke omhandler kriterier knyttet til kommunestørrelse. Men økt bruk av kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester vil være positivt for å lykkes med samhandlingsreformen. Det er gledelig å se at samhandlingsreformen har bidratt til stor aktivitet i kommuner og helseforetak om samarbeid for å utvikle tjenestene, blant annet lokalmedisinske sentra.

Det er lagt opp til en bred og åpen høring slik at vi kan få gode innspill til hvordan både kommuner og helseforetak skal kunne bidra til å realisere god kvalitet og pasientsikkerhet, som er et av helse- og omsorgstjenestens viktigste mål. Regjeringen tar sikte på å legge frem lovforslagene, samt stortingsmelding om ny Nasjonal helse- og omsorgsplan for Stortinget våren 2011.