Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:513 (2010-2011)
Innlevert: 09.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Denne uken er det blitt kjent at Ahus ikke er forberedt på det økende antall pasienter som sykehuset vil få ansvaret for fra 1. januar 2011. I følge Aftenposten og andre medier mangler Ahus medisinsk ekspertise innenfor en rekke områder, noe som nødvendigvis vil måtte ramme pasientene gjennom enda lengre helsekøer.
Da denne situasjonen nå er almen kjent, vil statsråden utsette overføringen av nye 160 000 pasienter fra Follo og bydel Alna til Ahus, slik at pasientene ikke blir skadelidende?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I spørsmål til skriftlig besvarelse tar representanten Tybring-Gjedde opp mange av de samme problemstillingene som representant Høybråten og Rafiq har gjort. Svarene på de tre spørs-målene (488, 504 og 513) er derfor til dels likelydende.

Som representanten viser, til skal befolkningen i bydel Alna i Oslo og i Follokommunene overføres fra Oslo universitetssykehus HF til Ahus fra 2011. Samlet sett innebærer dette et redusert pasientgrunnlag for Oslo universitetssykehus HF på 160 000 mennesker og tilsvarende økt pasientgrunnlag for Ahus.

Tilpasset bemanning og kompetanse har vært en identifisert risikofaktor i prosessen.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF var det behov for om lag 1 500 nye stillinger ved Ahus som konsekvens av det økte pasientgrunnlaget. Ahus har i løpet av høsten rekruttert og tilsatt personell i de fleste av stillingene. Helse Sør-Øst RHF opplyser at pr 10. desember mangler tilsetting i 17 overlegestillinger, 11 sykepleierstillinger og 5,5 spesialsykepleierstillinger. Totalt sett er det 600 legestillinger og 1 200 sykepleierstillinger ved Ahus, slik at de stillingene som ennå ikke er besatt, utgjør en marginal andel.

Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at Ahus og Oslo universitetssykehus HF løpende vurderer og treffer nødvendige tiltak for å sikre forsvarlighet i overføringen. Vurderingen er at Ahus vil håndtere det økte pasientgrunnlaget på en forsvarlig måte fra 2011. Dette betyr at ”øyeblikkelig hjelp” overføres fra mandag 3.1.2011. Henvisninger av elektiv (planlagt) behandling overføres imidlertid trinnvis, i takt med oppbemanningen på Ahus. Pasienter som er under aktiv behandling ved Oslo universitetssykehus HF, skal ferdigbehandles ved Oslo universitetssykehus HF, mens pasienter med langvarige behandlingsforløp (kronikere) skal overføres til Ahus etter nærmere avtale innenfor de enkelte fagområdene.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om pasientene i hele hovedstadsområdet skal være sikret forsvarlige helsetjenester i forbindelse med overføringen av pasientgrunnlaget fra Oslo universitetssykehus HF til Ahus HF.