Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:527 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 14.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Helse Sør-Øst skriver 6. desember på sine hjemmesider at de mener det er nødvendig med en kapasitetsøkning innen kjøp fra private institusjoner og er derfor i gang med å forberede en selvstendig, separat direkteanskaffelse som tar sikte på å gi et forsterket tilbud for psykisk syke. Etter anskaffelse i Helse Vest er det bekymring for at pasientgruppen 30 til 50 år ikke vil få fullgod rusbehandling.
Vil statsråden be Helse Vest forberede en selvstendig, separat direkteanskaffelse for å styrke tilbudet til denne gruppen?

Begrunnelse

På Askøy Blå Kors klinikk vil 30 døgnplasser gå tapt. I følge Fritt sykehusvalg.no er ventetiden til døgnbehandling på denne klinikken 31 uker. Til tross for at Helse Vest eventuelt vil bygge opp egen kapasitet, vil jeg tro at det i Helse Vest er behov også for disse behandlingsplassene. I fjor brukte Helse Vest 46 millioner kroner på gjestedøgnsplasser i forbindelse med pasientrettighetsbrudd. For inneværende år er det estimert 70 millioner kroner på gjestedøgnsplasser. Det er forventet en ytterligere kraftig økning neste år når døgnplassene ved Blå Kors faller bort. Gjestedøgn er dyrere enn å inngå avtaler med institusjoner om faste plasser, og blir et dårligere tilbud for pasientene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som helse- og omsorgsminister har jeg ansvar for at forholdene legges til rette for at alle pasienter skal få de tjenestene de har rett til eller behov for innen spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder rusmiddelavhengige, er dette en pasientgruppe som ofte har sammensatte lidelser, og som jeg i særlig grad er opptatt av får de tjenestene de har behov for.

Rusfeltet har siden 2005 blitt styrket med om lag 1 mrd. kroner. En betydelig del av dette har gått til styrking av tilbudene til rusmiddelavhengige i spesialisthelsetjenesten. Tall fra 2009 og 2010 viser at aldri har så mange blitt henvist til rusbehandling, og aldri har så mange fått behandling for sine rusproblemer. Samtidig har vi registrert en økning i ventetidene til rusbehandling i 2008 og 2009. Dette bildet er i endring slik at ventetidene nå er på vei ned.

Som kjent skal Regjeringen etter planen legge frem en stortingsmelding om ruspolitikken i løpet av 2011. Denne meldingen vil også innholde en drøfting av tjenestene til rusmiddelavhengige og hvordan disse kan innrettes på en best mulig måte med tanke på fremtiden.

Det er de regionale helseforetakene selv som må vurdere hvilke behov for spesialist-helsetjenester befolkningen i regionen har behov for. Dersom befolkningen i regionen har behov som ikke kan dekkes ved de tjenester som egne helseforetak kan levere, kan slike tjenester kjøpes av private tjenesteytere. Forutsetningen for slike kjøp er at de foretas i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Som helse- og omsorgsminister har jeg ikke mulighet til å instruere helseforetakene om å foreta spesielle anskaffelser.

I forbindelse med representanten Dåvøy sitt spørsmål er jeg blitt orientert av Helse Vest RHF. Av denne orienteringen fremgår det at tilbudet til rusmiddelavhengige i hele helseregionen vil bli styrket gjennom den anskaffelsesprosessen som nå er i sluttfasen. Gjennom denne anskaffelsen styrker Helse Vest de polikliniske tjenester med om lag 25 prosent sammenlignet med tall fra 2009. I tillegg kjøpes det nye ambulante og utadrettede tjenester tilsvarende 1870 konsultasjoner. Det blir dessuten en økning i antall dagplasser fra 9 til 18 plasser, samt 7 nye døgnplasser, slik at Helse Vest samlet sett vil kjøpe i alt 173 døgnplasser i denne anskaffelsesrunden. Totalt vil Helse Vest bruke 254 mill. kroner på denne prosessen, en økning på 24 mill. kroner fra 2010.

I orienteringen fra Helse Vest fremkommer det videre at det i Helse Bergen HF på kort sikt fortsatt vil være behov for gjestepasientplasser også etter at de nye avtalene trer i kraft. Helse Vest vil derfor vurdere behovet for å bygge opp tilbudet ytterligere i regi av helseforetakene eller å gjennomføre en supplerende anskaffelse blant private leverandører i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Helse Vest vurderer begge alternativer, eller en kombinasjon av disse. Jeg er orientert om at Helse Vest også tidligere har gjennomført supplerende anskaffelser blant private ideelle leverandører og inngått såkalte "etter-bruk-avtaler". Dette er avtaler der helseforetakene betaler for den direkte bruken av behandlingsplassene.

Etter Helse Vest sin vurdering vil ikke tilbudet til pasientgruppen mellom 30 og 50 år bli svekket med bakgrunn i denne anskaffelsesrunden, men det understrekes at man i denne runden har gitt særlig oppmerksomhet til en videreutvikling av tilbudet til yngre pasienter opp til 25 år.