Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:780 (2010-2011)
Innlevert: 28.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 03.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mener finansministeren det ligger innenfor kravet til saklig grunn å nekte NUFer å opprette bankforbindelse uten annen objektiv begrunnelse enn at selskapet er filial av utenlandskregistrert selskap som ikke har virksomhet i hjemlandet?

Begrunnelse

Dersom norske myndigheter aksepterer at det ligger innenfor kravet til saklig grunn å direkte eller indirekte nekte NUFer å opprette bankforbindelse uten annen objektiv begrunnelse enn at selskapet er filial av utenlandskregistrert selskap som ikke har virksomhet i hjemlandet, innebærer det at norske myndigheter i realiteten aksepterer begrensninger i adgangen til å opprette NUFer som sådan. En slik tolkning og anvendelse av kravet til saklig grunn i finansavtalelovens § 14 utgjør sannsynligvis brudd på den frie etableringsretten i strid med EØS-avtalen artikkel 31, jf. sak C-212/97 Centros.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det følger av finansavtaleloven § 14 første ledd at institusjonen ”ikke uten saklig grunn [kan] avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingstjenester på vanlige vilkår”. Jeg forstår spørsmålet slik at det er forståelsen av kravet til ”saklig grunn” i finansavtaleloven § 14 det siktes til. I Ot.prp. nr. 41 (1998-1999) på side 97-98 er det lagt til grunn at det ikke vil være saklig grunn til å avvise en kunde at denne er utlending. Om kravet til saklig grunn er oppfylt i konkrete tilfeller, vil det være opp til domstolene å ta stilling til.