Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:924 (2010-2011)
Innlevert: 17.02.2011
Sendt: 18.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Helse Nord er nå dømt av Kofa for flere brudd på anbudsreglene i forbindelse med at Valnesfjord helsesportssenter (VHSS) urettmessig tapte anbudet om rehabilitering og opptrening. Bakgrunnen er at Helse Nord har vektet kvaliteten i tilbudet fra VHSS for lavt. Helse Nord har også i andre saker lagt vekt på lavere kvalitet til brukerne, blant annet gjennom anbudet om pasienttransport.
Vil statsråden foreta en full gjennomgang av Helse Nords måte å bruke anbud på, slik at det ikke gir en lavere kvalitet til brukerne?

Begrunnelse

Helse Nord har gang på gang blitt hengt ut i media for å ha redusert kvaliteten på sine tjenester. Tidligere har Helse Nord brukt anbud innefor pasienttransporten til å redusere kvaliteten på tilbudet. Noe som har ført til at brukerne heller får "slekt og venner" til å frakte den til og fra helseinstitusjoner. Det har vært uttallige media oppslag hvor eldre syke personer har sittet i buss i over 10 timer for og komme seg hjem. Det har videre vært oppslag i media hvor sår har gått opp etter operasjoner på turen hjem i buss. For kort tid siden kom det frem at Kofa har dømt Helse Nord for flere brudd på vektingen av kvalitet ved anbud om rehabilitering og opplæring. Et anbud Valnesfjord Helsesportssenter tapte på grunn av at pris ble vektet høyere enn kvalitet. Helse Nord har i denne saken ikke vist noen tegn til å omgjøre vedtaket.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Innledningsvis vil jeg minne om at de regionale helseforetakene og helseforetakene er egne rettssubjekter. Dette innebærer at de har et selvstendig ansvar for å følge opp de rettigheter og forpliktelser de har i ulike sammenhenger, også i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Dette innebærer at i den konkrete saken det refereres til, må Helse Nord RHF ta stilling til hvordan de vil følge opp KOFAs konklusjoner og eventuelt vurdere videre rettslig oppfølging.

I forbindelse med foretaksmøtene i de regionale helseforetakene i januar i år, ble det satt eierkrav knyttet til kjøp av helsetjenester. De regionale helseforetakene ble pålagt å gjennomføre eksterne evalueringer av sine anskaffelser av helsetjenester, for på denne måten å sikre at man lærer av de erfaringer man har gjort. Evalueringene skal bl.a. omfatte konsekvenser for pasienttilbudet i forhold til kontinuitet, geografisk tilgjengelighet, bredde og mangfold, og evne til fornyelse og utvikling. I tillegg skal evalueringene se på anskaffelsene i et leverandørperspektiv, hvor sentrale temaer vil være forutsigbarhet, ryddighet og profesjonalitet, samt konsekvenser for fremtidig konkurransesituasjon.

Avslutningsvis vil jeg presisere at jeg forutsetter at de regionale helseforetakene og helseforetakene følger regelverket for offentlige anskaffelser, og at de har et kontinuerlig fokus på mulige forbedringstiltak som bidrar til at de gjennomfører gode innkjøp både i rettslig forstand og i mer alminnelig forstand.