Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1095 (2010-2011)
Innlevert: 21.03.2011
Sendt: 22.03.2011
Besvart: 31.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilket personlig ansvar har styremedlemmer i et helseforetak for åpenbar mangelfull styring, og hva mener statsråden retningslinjene er og skal være for videre karrieremuligheter for ledere som går av på grunn av avsløringer om uforstand i tjeneste og sviktende ledelse?

Begrunnelse

Bærum sykehus ble politianmeldt av Helsetilsynet i januar 2010 grunnet påstander om triksing med ventelistene ved Kirurgisk poliklinikk. Dette har fått konsekvenser for nærmere 2000 pasienter, for noen med livstruende virkning. I desember 2010 ga politiet Vestre Viken HF en bot på 5 mill. som foretaket har vedtatt.
Det har i media og ved henvendelser til meg, blitt etterspurt hvilke karrieremessige konsekvenser det vil få for personer i det offentlige som må gå på grunn av denne type avsløringer.
Helsetilsynet ved Lars Hansen uttrykker i sin avslutning av tilsynssaken (brev av 17. januar 2011, ref. 2010/128 I LAB):

"Etter Statens helsetilsyn sin vurdering har ledelsen i Vestre Viken HF, på flere nivåer, åpenbart ført en så mangelfull styring med kirurgisk avdeling, at man ikke har vært i stand til å forstå at avdelingen har vært drevet grovt uforsvarlig. Heller ikke styret i Vestre Viken har vært i stand til å fange opp dette. Statens Helsetilsyn ser meget alvorlig på at verken ledelsen eller styret har vært i stand til å avdekke/fange opp denne typen svikt og at en avdeling i seks år har drevet grovt uforsvarlig".

Styrets medlemmer ble aldri trukket til ansvar.
De ansatte kom med advarsler om dette flere ganger uten å bli hørt. Undertegnede mener derfor det er viktig på generelt grunnlag å få avklart hvilket personlig ansvar styremedlemmene har i en slik situasjon. Det vil være avgjørende for hvor viktig det er for styremedlemmene å gjøre seg kjent med driften og klagene som kommer til ledelsen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten viser til, ble Vestre Viken HF politianmeldt av Helsetilsynet i januar 2010 som følge av ventelistesaken ved kirurgisk avdeling på Bærum sykehus. Helseforetaket har senere blitt ilagt en betinget bot for forholdene, og følges nå opp tilsynsmessig med rapportering til Statens helsetilsyn. Representanten stiller spørsmål om hvilke konsekvenser slike saker bør ha for styret og for ledere i foretaket.

Vestre Viken HF er ett av 11 helseforetak som eies av Helse Sør-Øst RHF. Både det regionale helseforetaket og helseforetakene er egne rettsubjekter, med egne styrer og eget arbeidsgiveransvar for sine tilsatte.

Helseforetaksloven setter rammer for styrenes ansvar og hovedoppgaver. Styrenes ansvar er overordnet og omfatter både et forvaltningsansvar og et tilsynsansvar med foretaket(helseforetaksloven §§ 28-29). Dette ansvaret innebærer at styret skal holde seg orientert om foretakets virksomhet og føre tilsyn med at det drives i samsvar med vedtatte rammer og mål. Den daglige driften av foretaket er administrerende direktørs ansvar. Styret og administrerende direktør må derfor sikre gode internkontrollsystemer i foretaket, som kan forebygge og avdekke svikt. I foretaksmøtene er det stilt flere styringskrav om internkontroll. Det er også stilt styringskrav om styrets ansvar for å følge opp rapporter fra ulike tilsyn.

Det er de regionale helseforetakene, som oppnevner styremedlemmene i helseforetakene. Det regionale helseforetaket kan også velge å avsette eller skifte ut ett eller flere av de eieroppnevnte styremedlemmene. Dette er et virkemiddel som benyttes dersom styremedlemmer eller styret som kollegium, ikke vurderes å fungere godt eller ikke har ivaretatt sitt ansvar og sine oppgaver på en god måte. Det enkelte styremedlem kan ifølge helseforetaksloven også få et personlig ansvar for å erstatte tap som vedkommende forsettelig eller uaktsomt har voldt. Det er opp til det regionale helseforetaket, som eier, å vurdere hvorvidt det foreligger forhold som tilsier at ett eller flere styremedlemmer bør skiftes ut. Det ble oppnevnt nye styremedlemmer i foretaksmøtet i Vestre Viken HF 13. september 2010. Ifølge Helse Sør-Øst RHF ble dette gjort bl.a. som en konsekvens av ventelistesaken i helseforetaket.

Når det gjelder lederne i foretakene, er det styret som tilsetter administrerende direktør, mens tilsetting av øvrige ledere gjøres administrativt. I etterkant av hendelser som kan tilskrives kritikkverdig ledelse, må ledernes tilsettingsforhold vurderes individuelt i lys av de foreliggende arbeidsavtalene, overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene, samt bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Vestre Viken HF, med utgangspunkt i de foreliggende arbeidsavtalene og bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, har gjort vurderinger av hvordan tilsettingsforholdene for lederne burde håndteres, sett opp i mot alvorlighetsgraden i ventelistesaken. Situasjonen pr i dag er at daværende administrerende direktør, som fratrådte sin stilling, ikke lenger er tilsatt i Vestre Viken HF, men utlånt til et annet helseforetak i sin etterlønnsperiode. De andre daværende mest sentrale lederne har pr i dag permisjon fra Vestre Viken HF, og permisjonene er ikke knyttet til definerte stillinger.

Foretakene forvalter sentrale velferdsgoder på vegne av - og for befolkningen. Det er derfor viktig at foretakene, styrene, ledelsen og ansatte har den nødvendige tillit i samfunnet. Ifølge Helse Sør-Øst RHF har Vestre Viken HF håndtert tilsettingsforholdene for de aktuelle lederne i en avveining mellom de hensyn som følger av foretakets arbeidsgiveransvar for den enkelte og hensynet til å reetablere nødvendig tillit og tilby gode og forsvarlige helsetjenester til befolkningen.