Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1146 (2010-2011)
Innlevert: 29.03.2011
Sendt: 30.03.2011
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 04.04.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det fremkommer i media at Rettsmedisinsk Institutt ulovlig lagrer DNA-profilene til uskyldige borgere og at Datatilsynet ser svært alvorlig på saken. Å lagre DNA-profilene til folk som ikke har samtykket til slik lagring er et særdeles alvorlig brudd på folks personvern og en direkte krenkelse av deres person. Situasjonen ved RMI har lenge vært problematisk og Regjeringen må derfor snarest få ryddet opp ved instituttet.
Vil statsråden snarest pålegge RMI å slette de ulovlig lagrede DNA-profilene?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Det har over tid vært utfordringer ved Rettsmedisinsk institutt (RMI). I 2010 ble RMI lagt som en enhet direkte under styret for Universitetet i Oslo (UiO), og det ble opprettet et interimsstyre for RMI. Interimsstyret har bl.a. arbeidet for å løse organisasjons-, ledelses- og personalutfordringer ved RMI, samt utrede forslag til fremtidig organisering av RMI. I tråd med anbefalinger fra RMI, UiO og Folkehelseinstituttet, har Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at RMI overføres til Folkehelseinstituttet under forutsetning av at Stortinget gjør nødvendige vedtak på bakgrunn av administrative og økonomiske konsekvenser, jf. Prop 74 S (2010-2011) som for tiden er til behandling i Stortinget. Dette er ett tiltak for å bidra til en positiv utvikling ved RMI.

Datatilsynet peker i sin foreløpige rapport 28. mars 2011 på at tilsynet har avdekket omfattende og svært alvorlige brudd på personopplysningslovens bestemmelser. Datatilsynet har varslet at det vil fatte vedtak om iverksettelse av en rekke tiltak, som skal bringe forholdene i tråd med regelverket. UiO skal innen 1. mai 2011 gi eventuelle merknader til rapporten og foreslå en fremdriftsplan for lukking av de avvik som er beskrevet i rapporten. Sletting av opplysninger i tråd med personopplysningslovens bestemmelser er blant tiltakene Datatilsynet som uavhengig tilsynsorgan, har varslet vedtak om.

Jeg har vært i kontakt med UiO som har forsikret om at feil og mangler skal rettes opp. Jeg har også bedt UiO om en redegjørelse for hvordan saken følges opp. Departementet har nå mottatt denne redegjørelsen som viser at universitetet har opprettet en prosjektgruppe for oppfølgingen av saken, ledet av en ekstern advokat. Prosjektgruppen skal blant annet vurdere Datatilsynets beskrivelse av forholdene og lovforståelsen. Prosjektgruppen skal også vurdere hvilke av Datatilsynets varslede tiltak som kan og bør gjennomføres så raskt som praktisk mulig og forsvarlig, og hvilke temaer som krever mer inngående vurdering og avklaring av gjeldende regelverk. På bakgrunn av dette legger UiO opp til at de avvik som kan lukkes, bør lukkes fortløpende og at prosjektgruppen løpende skal rapportere til universitetet om de tiltak som kan iverksettes umiddelbart. UiO vil også umiddelbart starte arbeidet med å utarbeide et overordnet internkontrollsystem, basert på gjeldende system for Folkehelseinstituttet.

Jeg forutsetter at UiO følger opp at virksomheten ved RMI skjer i tråd med regelverket.

Kunnskapsdepartementet har også vært i kontakt med Justisdepartementet som ser at det i lys av de funn Datatilsynet gjør i sin foreløpige kontrollrapport vedrørende RMI, kan være naturlig å vurdere om det er behov for å presisere reglene som sier noe om hva et analyseinstitutt kan oppbevare etter at analyseoppdraget er gjennomført.