Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1289 (2010-2011)
Innlevert: 18.04.2011
Sendt: 19.04.2011
Besvart: 29.04.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Arbeidsministeren ønsker en ny kjennelse i trygderetten når det gjelder kvikksølvsaken. Da kvikksølvsaken ble debattert i Stortinget i februar, ga statsråden klart uttrykk for at saken som var vunnet i Trygderetten ikke skulle ankes. Dette ble oppfattet som om statsråden nå ville gi NAV nye retningslinjer for behandling av tilsvarende saker, saker som er blitt liggende i NAV-systemet i lang tid.
Hvorfor vil ikke statsråden likevel anerkjenne den rettsavgjørelsen som foreligger?

Begrunnelse

Det er oppsiktsvekkende at statsråden nå trenger en ny rettsavgjørelse i kvikksølvsaken. Den grundige rettsavgjørelsen som foreligger, viser at Trygderettens endring av tidligere praksis er knyttet til økt medisinsk kunnskap om skadevirkninger av kvikksølvforgiftning. Det er svært positivt at Trygderetten er oppdatert på dette området og tar konsekvensen av det. Også Heldedirektoratet har uttalt at tannhelsepersonell i Norge, i særdeleshet tannhelsesekretærer, kan ha fått kortvarige og langvarige helseskader som følge av kvikksølveksponering. Legespesialister påpeker en klar sammenheng og har innstilt på yrkesskadeerstatning, men NAV har til nå ikke lyttet til disse.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I Trygderettens kjennelse den 10. desember 2010, fikk den ankende part, en tidligere kvikksølveksponert tannhelsesekretær, under dissens godkjent deler av helseplagene sine som yrkessykdom etter bestemmelsen i folketrygdloven § 13-4 andre ledd.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har bedt departementet avklare hvordan Arbeids- og velferdsetaten i sin framtidige saksbehandling skal forholde seg til kjennelsen. Den bryter ifølge direktoratet med rammene lovgiver har fastsatt, og med Trygderettens langvarige praksis på området, en praksis Arbeids- og velferdsetaten følger i denne type saker. Direktoratet understreker at dersom etaten skal følge den rettsoppfatning som Trygderetten uttrykker i kjennelsen, vil det innebære en betydelig omlegging av praksis på området og kunne ha betydning for andre arbeidstakergrupper.

Høyesterett har uttalt at kjennelser fra Trygderetten som inngår i en fast, langvarig og i det vesentlige konsekvent praksis, skal tillegges stor rettkildemessig vekt. Høyesterett har nedtonet betydningen av enkeltkjennelser, og presiserer i en dom: ”Det som måtte være uttalt i den enkelte avgjørelse, kan derimot ikke tillegges selvstendig rettskildemessig betydning.”

Etter mitt syn mangler én kjennelse avsagt under dissens, og som bryter med langvarig praksis i Trygderetten, tilstrekkelig rettskildemessig vekt til å gi grunnlag for en praksisomlegging i Arbeids og velferdsetatens behandling av yrkessykdomssaker.

Til tross for at kjennelsen ikke gir grunnlag for en praksisendring, har den skapt usikkerhet om rettstilstanden på området som det vil være ønskelig å få avklart.

Jeg er opptatt av at alle som mener de er skadet i forbindelse med arbeidet, får en skikkelig og korrekt behandling av sin sak. En forutsetning er at det ikke er uklart hvordan regelverket skal praktiseres. For å sikre forutberegnelighet og rettssikkerhet for alle grupper, må vi ha en entydig og forutsigbar praksis. Derfor er det av betydning å få en mer prinsipiell avklaring.

I interpellasjonsdebatten i Stortinget den 10. februar i år, ga jeg uttrykk for at jeg vil gi Arbeids- og velferdsdirektoratet de nødvendige avklaringer om hvordan de framover skal forholde seg til denne type saker.

Samtidig påpekte jeg at det av hensyn til skadelidte ikke var ønskelig å prøve kjennelsen for lagmannsretten. Jeg understreket likevel at dette ikke betød at praksis er lagt om. Tvert om framholdt jeg at vi må vurdere totaliteten i regelverket, før jeg på egnet måte vil komme tilbake til hvordan vi skal behandle disse sakene videre.

Som ledd i en nødvendig og prinsipiell praksisavklaring, har departementet i brev av 11. april i år bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å ta en ny sak om kvikksølv til Trygderetten. Inntil en ny kjennelse foreligger, vil Arbeids- og velferdsetaten ikke fatte vedtak i tilsvarende saker. Det legges til grunn at Trygderetten vil behandle saken raskt.