Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1352 (2010-2011)
Innlevert: 04.05.2011
Sendt: 05.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Når kan vi forvente en endelig avklaring fra Trygderetten i spørsmålet om kvikksølvskader, og forventer statsråden at NAV vil bruke i gjennomsnitt ytterligere 1,9 år på saksbehandling etter en slik rettsavgjørelse?

Begrunnelse

Arbeidsministeren bekrefter i sitt skriftlige svar til Laila Dåvøy av 29. april 2011 at statsråden ønsker en ytterligere rettsavgjørelse fra Trygderetten før det er aktuelt med en praksisendring i NAVs behandling av kvikksølvskadde. Statsråden skriver i sitt svar at ” Det legges til grunn at Trygderetten vil behandle saken raskt.”

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Arbeids- og velferdsdirektoratet har på bakgrunn Trygderettens kjennelse av 10. desember 2010 vedrørende tannhelsepersonell og kvikksølveksponering bedt departementet avklare hvordan Arbeids- og velferdsetaten skal forholde til kjennelsen i sin videre behandling av yrkessykdomssaker.

Som kjent har Arbeidsdepartementet kommet til at det er behov for en mer prinsipiell avklaring av rekkevidden i folketrygdloven § 13-4 andre ledd i relasjon til kvikksølveksponering. Departementet har derfor bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å fremme en ny kvikksølvsak for Trygderetten. Dette er direktoratet i ferd med å gjøre. Jeg legger til grunn at en slik avgjørelse vil kunne foreligge relativt raskt, og viser til at Trygderetten i gjennomsnitt bruker om lag 3 måneder på å behandle en sak.

Arbeidsdepartementet har i påvent av Trygderettens kjennelse, bedt Arbeids- og velferdsetaten om ikke å fatte vedtak i tilsvarende saker. Det betyr imidlertid ikke at saksbehandlingen stanser opp. Sakene vil bli forberedt på ordinær måte, blant annet gjennom innhenting av nødvendige opplysninger. Når Trygderettens kjennelse foreligger, vil disse sakene bli prioritert. Yrkessykdomssaker som ikke er berørt av den aktuelle kjennelsen, vil bli behandlet på vanlig måte.

Når det gjelder Arbeids- og velferdsetatens saksbehandling etter en ny kjennelse, vil jeg peke på at direktoratet generelt arbeider med tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i kvikksølvsaker, og i andre yrkessykdom saker.