Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1692 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil helse- og omsorgsministeren gjøre rede for om det har vært tilfeller der man ikke har kunnet rykke ut med Helse Vests luftambulansetjeneste på grunn av kapasitetsproblemer, og i tilfelle hvor ofte dette har skjedd?

Begrunnelse

Undertegnede har ved flere anledninger satt fokus på behovet for å styrke luftambulansetjenesten i Helse Vest generelt og i Helse Fonna området spesielt.
Helse Fonna området som har hatt en betydelig og vedvarende økning av slike oppdrag, betjenes i dag av luftambulanser fra enten Bergen eller Stavanger. En ekstra luftambulanse stasjonert i Haugesund ville både avhjulpet dagens kapasitetsutfordringer og i tillegg redusert utrykningstiden betydelig, noe som kan være avgjørende når liv skal reddes.
På mitt spørsmål (Dok. 15:1434 (2010-2011))om helse- og omsorgsministeren ville ta initiativ til ytterligere en luftambulanse i Helse Vest som stasjoneres i Haugesund, svarer hun at ansvaret for luftambulansetjenesten i distriktet er ivaretatt med den nåværende kapasiteten og at helseforetaket fortløpende vurderer kapasiteten innenfor akuttberedskapen.
Hun bekrefter at det har vært en jevn aktivitetsøkning noe som spesielt har gjort seg utslag for basen i Stavanger, og at både denne basen og basen i Bergen har høyere aktivitet enn landsgjennomsnittet målt i antall oppdrag.
Det ser imidlertid ikke ut til at helse- og omsorgsministeren har undersøkt om den nå anstrengte kapasitet på disse baser har medført manglende utrykning grunnet for mye flytid, arbeidstidsbestemmelser eller lignende.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til tidligere svar til representanten Vaksdal om luftambulansetjenesten i Helse Vest, sist i svar på spørsmål til skriftlig besvarelse 30. mai 2011.

Statistikk for Stavangerbasen så langt i 2011 viser ingen endringer i forhold til tidligere år. I perioden var det til sammen 10 samtidighetskonflikter. Alle ble løst ved hjelp av annen luftambulanse eller SeaKing-redningshelikopter. I samme periode ble ett oppdrag avvist fordi mannskapene hadde overskredet lovlig tjenestetid. Også dette oppdraget ble løst av et SeaKing-redningshelikopter.

Helse Vest RHF har orientert meg om at Luftambulansehelikoptertjenesten i regionen, sammen med redningshelikoptrene, per i dag har tilstrekkelig kapasitet til å betjene pasienter i Helse Fonna-området på en forsvarlig måte, og at det regionale helseforetakets sørge-for-ansvar er ivaretatt. Helse Vest RHF har forsikret meg om at de fortløpende vurderer kapasiteten innenfor den samlede akuttberedskapen i regionen.