Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1729 (2010-2011)
Innlevert: 24.06.2011
Sendt: 28.06.2011
Besvart: 17.08.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan oljeministeren bekrefte at man har unnlatt å be om en miljøvurdering før tildeling av letetillatelser i havområdene utenfor Nordland, og hva er normal praksis for innhenting av miljøfaglige råd i slike sammenhenger?

Begrunnelse

Ifølge Naturvernforbundet har regjeringen, i strid med vanlig praksis, unnlatt å rådføre seg med miljøeksperter i Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning ved tildeling av 50 av 55 oljeblokker tidligere i år. Dette til tross for at flere av disse blokkene ligger nær Vega, en øygruppe en øygruppe som står på UNESCOs verdensarvliste, og hvor det er ikke har vært foretatt en miljøvurdering på over ti år. I tillegg er det i noen av områdene sør for Lofoten tidligere gjort vurderinger hvor faglige råd gikk mot olje- og gassvirksomhet.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Først vil jeg si at Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder (TFO) konsesjonsrunder har vist seg å være et viktig verktøy i forvaltningen av petroleumsressursene og har sikret en effektiv konsesjonspolitikk. Leteaktiviteten i modne områder har økt, tidskritiske ressurser har blitt funnet og det er skapt store verdier.

Den 8. mai 2009 la Regjeringen fra Stortingsmelding nummer 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan). I nevnte stortingsmelding står følgende: Regjeringens formål med forvaltningsplanen er å legge til rette for verdiskaping og sameksistens mellom de enkelte næringene gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester.[…] Forvaltningsplanen klargjør de overordnede rammene for eksisterende og ny aktivitet i havområdet.

Forvaltingsplanene er regjeringens styringsverktøy for petroleumsaktivitet i havområdene. Forvaltningsplanen for Norskehavet avklarer i detalj hvor det kan være petroleumsaktivitet, hvor det ikke skal være petroleumsaktivitet og hvor det kan være petroleumsaktivitet under spesielle betingelser. Det ble gjort en grundig faglig prosess i forkant av regjeringens fremleggelse av forvaltningsplanen for Norskehavet, der all tilgjengelig informasjon om blant annet miljø, fiskeri, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet ble innhentet. Forvaltningsplanen for Norskehavet bygger altså på all tilgjengelig og kjent informasjon.

Regjeringens rolle er å avveie ulike, og ofte motstridende, hensyn. Forvaltningsplanene er et godt verktøy hvor regjeringen kan få belyst alle hensyn for bruk av våre havområder, og hvor regjeringen kan ta en helhetlig beslutning om hvordan våre havområder skal brukes.

I forbindelse med utlysning av TFO 2011 har regjeringen lagt forvaltningsplanen for Norskehavet til grunn. Det er ikke utlyst blokker i områder hvor regjeringen, og Stortinget har besluttet at det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet. Regjeringen har fulgt den politikk som ble varslet, og Stortinget sluttet seg til, i stortingsmelding nr. 37 (2008-2009).

I forbindelse med regjeringens behandling av utlysningen av TFO 2011 har Olje- og energidepartementet fremlagt saken for berørte departementer, deriblant miljøverndepartementet.