Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1798 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 20.09.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Avisen Nordland skriver 18.08.11 at "Giske vil hjelpe REC" med bakgrunn i den vanskelige situasjonen ved bedriften i Narvik.
Kan næringsministeren gi en nærmere konkretisering av hvilke virkemidler han rår over og som han og regjeringen vil sette inn for å hjelpe denne enkeltbedriften?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er klar over at REC er i en vanskelig situasjon for tiden. Selskapets permitteringer er en konsekvens av den vanskelige situasjonen i markedet for solceller. Jeg besøkte REC i Narvik 17.8.2011 og på Herøya 24.8.2011 og fikk da oppdateringer om situasjonen.

Det er hard konkurranse i markedet for solceller. Konkurransen skyldes hovedsakelig etablering av produksjon med nyere utstyr og billigere arbeidskraft i Kina og andre land i Østen, herunder RECs eget anlegg i Singapore. Videre har den finansielle situasjonen i Europa påvirket markedssituasjonen og europeiske støtteordninger.

Regjeringen er opptatt av at det utvikles gode ordninger og virkemidler slik at industrien sikres gode rammevilkår. Det finnes i dag flere støtteordninger som blant annet kan anvendes for solcelleindustrien.

Regjeringen opprettet i 2010 Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge for å bidra til at Norge forblir ledende innenfor utvikling av miljøteknologi, herunder fornybar energi. Ordningen er rettet inn mot større pilot- og demonstrasjonsprosjekter som er nødvendig for å vise at ny teknologi fungerer før det utnyttes kommersielt. Ordningen har i 2011 en ramme på 257 mill. kroner. I den grad REC ønsker å utvikle og teste ny teknologi, kan de på lik linje med andre bedrifter søke støtte fra ordningen.

Videre skal Norges Forskningsråds ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) bidra til å etablere forskningssentre med høyt internasjonalt nivå innenfor energi- og miljøområdet. ”The Norwegian Research Center for Solar Cell Technology” er et slikt forskningssenter. Her er sentrale aktører innenfor solcellenæringen i Norge samlet. Nærings- og handelsdepartementets støtte gjennom Renergi og SIVA er også relevant for solcellenæringen.

Enova er et annet organ som gir støtte til ulike energi- og miljøtiltak. Blant annet støtter Enova energieffektivisering i industrien. Siden 2001 har Enova inngått kontrakter for over 11 TWh innenfor fornybar energi og energieffektivisering. En tredjedel av dette resultatet har kommet gjennom Enovas programmer rettet mot industrien.

Industrien har stor evne til omstilling og å tilpasse seg markedsendringer. Det er imidlertid viktig å holde på kompetansen som finnes i bedriftene samtidig som vi legger til rette for ny forskning og teknologiutvikling. Myndighetene har derfor i de senere år satset bevisst på infrastrukturinvesteringer i universiteter og forskningsinstitutter, og gjennom forskningsprogrammer knyttet til NTNU, SINFEF og IFE, herunder satsingen på material- og nanoteknologi gjennom Nanomat-progammet i Norges Forskningsråd.

REC har en betydelig solcellekompetanse som det er viktig å videreutvikle. I samarbeid med bl.a. Norut Narvik, Forskningsparken i Narvik, SIVA og Nordland fylkeskommune har REC arbeidet med utvikling av et FoU-senter innenfor solceller (Senter Solar), som er tenkt etablert i deler av fabrikklokalene i Narvik.

SIVA har gjennom sommeren vært i forhandlinger med REC om betingelsene i leieavtalen for fabrikklokalene i Narvik, som et datterselskap av SIVA Eiendom Holding AS har oppført. Dette er et forhold mellom SIVA og leietaker, men innenfor forretningsmessige vilkår strekker SIVA seg vanligvis langt for å imøtekomme leietakere som opplever vanskelige tider.