Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:28 (2011-2012)
Innlevert: 06.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Besvart: 17.10.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Mennesker med kroniske sykdommer kan få grunnstønad for å dekke noen av ekstrautgiftene som varig sykdom, skade eller lyte medfører. Epileptikere får imidlertid ikke dekket utgifter til reparasjon og nyanskaffelser som følge av fall, selv om utgiftene er forårsaket av sykdommen. Forsikringsselskapene dekker heller ikke denne typen skader.
Vil statsråden sørge for en forskriftsendring i grunnstønaden som gjør det mulig for denne pasientgruppen å få dekket utgifter ved uanmeldte fall?

Begrunnelse

Grunnstønaden gir mennesker med kroniske sykdommer mulighet til å få dekket noen av de ekstrautgiftene som varig sykdom, skade eller lyte kan medføre. Ordningen slik den er i dag hvor det er spesifisert hvilke ekstrautgifter som dekkes virker ekskluderende på en del sykdomsgrupper. Mennesker med epilepsi har ofte store ekstrautgifter fordi ting ødelegges under anfall. Spesielt krampeanfall (GTK), eller andre anfall som innebærer at personen faller (Toniske og Atoniske anfall), er forbundet med ødeleggelse av inventar og utstyr, og i mange tilfeller er det snakk om gjenstander som det er helt nødvendig å få reparert eller erstattet. Eksemplene strekker seg fra briller til toalettskåler. For mange representerer disse reparasjonene og gjenanskaffelsene en vedvarende utgift. De som lider av denne sykdommen får heller ikke dekket denne typen skader av forsikringsselskapene. Det kan derfor virke urimelig at dagens grunnstønadsordning ikke omfatter disse utgiftene som er direkte forårsaken av sykdommen.
I Folketrygdloven står det at grunnstønad skal gå til å dekke ekstrautgifter som følger av varig sykdom, skade eller lyte. Lovverket er meget spesifikt, og det er oppgitt syv punkter (a-g) som kan gi rett til grunnstønad. Epilepsi er en kronisk lidelse, men omfattes likevel ikke av punktene i lovverket. Dette til tross for at diagnosen gir nettopp den typen ekstrautgifter for enkeltindividet som grunnstønad er ment å skulle bøte på.
Epilepsiforbundet har ved flere anledninger tatt denne problemstillingen og ønsker at Folketrygdslovens paragraf 6 punkt 3 endres med et tilleggspunkt: h) Til dekke av reparasjoner og gjenanskaffelser etter anfall uten forvarsel.
Jeg er ukjent med hva som er begrunnelsen for at denne pasientgruppen fremdeles holdes utenfor ordningen, og imøteser statsrådens svar.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Grunnstønaden skal dekke nødvendige, varige og løpende ekstrautgifter som følge av varig sykdom, skade eller lyte. Det gis kun grunnstønad til de utgiftstyper som er listet opp i folketrygdloven § 6-3, 1. ledd. Det er viktig å presisere at det er snakk om utgiftstyper, og det er ikke stilt krav til spesielle diagnoser. Det er således ikke slik at epileptikere er avskåret fra å få grunnstønad på generelt grunnlag. Derimot er dekning av utgifter som følge av fall ved anfall ikke en utgiftstype som gir rett til grunnstønad per i dag.

Grunnstønaden dekker varige, løpende ekstrautgifter som følge av sykdom. Selv om de utgiftene det her er snakk er et resultat av sykdom, er de av en noe annen karakter enn de øvrige utgifter grunnstønaden er ment å skulle dekke. Det dreier seg her om å erstatte/gjenanskaffe gjenstander som blir ødelagt som følge av fall, og dette er utgifter som faller på siden av grunnstønadsordningen slik denne er utformet i dag.

Arbeidsdepartementet skal ha en gjennomgang av grunnstønadsordningen for å kartlegge nærmere hvilke formål som er omfattet av denne i lys av at ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter nå skal fases ut. Jeg vil ta med dette innspillet inn i en slik gjennomgang, men vil presisere at det per i dag ikke foreligger planer om å foreta en endring i folketrygdloven slik representanten Giltun foreslår. En slik utvidelse vil også ha relativt store budsjettmessige konsekvenser, som må prioriteres i konkurranse med andre gode formål.