Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:54 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 17.10.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hvilke grunner har statsråden for ikke å offentliggjøre kvalitetssikringen av Kystverkets utredning av Stad skipstunnel som er utført av Holte Consulting?

Begrunnelse

I over ett år har Holte Consulting kvalitetssikret den siste rapporten fra Kystverket om Stad skipstunnel. Kystverket har enda ikke offentliggjort verken rapporten eller den eksterne kvalitetssikringen.
I følge medieoppslag blir det nå stilt spørsmål ved om båtene kan passere i tunnelen i dårlig vær. Dersom dette er en av konklusjonene i den siste utredningen fra Kystverket bør offentligheten ta del i den.
Stad skipstunnel er utredet 17 ganger i løpet av 25 år uten at det er tatt en beslutning. Utredingene har gitt ulike anbefalinger. De to siste utredningene fra Kystverket har henholdsvis anbefalt og ikke anbefalt bygging av Stad skipstunnel.
En skipstunnel gir bedre sjøsikkerhet og vil bedre trafikksituasjonen for skip som passerer Stad. En rapport fra Sintef bedriftsutvikling fra 2011 konkluderer med at den samfunnsmessige nytten er i størrelsesorden 1,2-1,7 milliarder kroner.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Som stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide peker på har det i det siste vært reist spørsmål i media om kvalitetssikringen av utredningen om Stad skipstunnel. Dette gjelder særlig spørsmål om den tilleggsutredning som Kystverket nå har til vurdering om bruk av skipstunnelen under de verst tenkelige bølge- og strømforhold i området.

Det foreligger ikke per dags dato noen ferdigstilt rapport fra de eksterne kvalitetssikrerne, da det fremdeles gjenstår ubesvarte spørsmål før denne kan ferdigstilles. Regjeringa mener det er viktig at vi nå får på plass en fullstendig gjennomgang av prosjektet, der alle vesentlige spørsmål er utredet. Det er bedre å få svar på disse spørsmålene nå, enn at vi på et senere tidspunkt må ta et skritt tilbake for å foreta nye utredninger som igjen kan skape vansker for å holde den tidsramma som regjeringa har skissert i Nasjonal transportplan.

For kort å dra historikken, ble Kystverkets utredning om Stad skipstunnel lagt frem ved årsskiftet 2010/2011. Denne utredningen med alle vedlegg ligger offentlig tilgjengelig på Kystverkets hjemmesider.

Utredningen av Stad skipstunnel dimensjonert for større fartøy gjør det nødvendig å gjennomføre ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2). Oppdraget er gitt til Holte Consulting og Econ Pöyry. Arbeidet med kvalitetssikringen av Kystverkets utredning ble startet opp i februar 2011. Kvalitetssikringen vil gjennomgå alle sider av Kystverkets utredning, herunder de samfunnsøkonomiske vurderingene.

I løpet av kvalitetssikringen har det blitt reist spørsmål fra kvalitetssikrernes side om bruk av tunnelen under dårlige værforhold er tilstrekkelig godt nok utredet. Kystverket er derfor bedt om å vurdere dette nærmere, slik at disse opplysningene kan oversendes Holte Consulting og Econ Pöyry. Dette vil dermed være en del av den samlede gjennomgangen som nå foretas.

Når utredningen av dette er gjennomført vil kvalitetssikrerne ferdigstille sin rapport. Jeg har blitt fortalt at denne kan ventes ferdigstilt tidlig i 2012. Vi vil med dette fremdeles være i rute i forhold til den tidsplan som er skissert i Nasjonal transportplan med mulig oppstart i siste halvdel av planperioden 2010-2019 dersom det besluttes å gå videre med prosjektet.

Vi ønsker ikke noe hemmelighold rundt utredningene om Stad skipstunnel. Kystverkets utredning, som nå kvalitetssikres, finnes som tidligere nevnt tilgjengelig på Kystverkets hjemmesider. Når kvalitetssikringen foreligger vil også denne offentliggjøres. Denne gjennomgangen vil være et viktig bidrag i regjeringas videre behandling av saken, før vi kommer tilbake til Stortinget med et forslag om den videre oppfølging av Stad skipstunnel.