Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:146 (2011-2012)
Innlevert: 26.10.2011
Sendt: 27.10.2011
Besvart: 03.11.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Har statsråden vurdert å øke ressursene til arbeidet med alternativer til dyreforsøk, i tråd med anbefalingen fra næringskomiteen og de nye EU-reglene?

Begrunnelse

I Regjeringens budsjett til Landbruks- og matdepartementet for 2012 står det:

Nye meir omfattende og strengere regler i Europa for bruken av forsøksdyr gjer dessutan forsking retta mot utvikling av alternativ til dyreforsøk viktig. Jf. og næringskomiteen si anbefaling i innstillinga til St.meld. nr 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd.
I innstillingen til stortingsmeldingen skrev næringskomiteen blant annet:

"Komiteen ber også regjeringen følge opp etableringen av en nasjonal plattform med forsknings- og utviklingsfond etter Svensk modell.
Norecopa, som er den nasjonale plattformen for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk, mottar pr. i dag en bevilgning fra departementene som dekker en halv stilling og kr. 200.000 i årlige driftsmidler. Da Norecopa ble skiftet i 2007, sa statssekretær Ola T Heggem at "oppfølging av plattformen har prioritet i begge departementene"."

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I begrunnelsen for spørsmålet vises det blant annet til størrelsen på det statlige bidraget til Norecopa og at nytt EU-regelverk kan ha betydning for ressursbehov på området forsøksdyr. Det vises også til komitéinnstillingen fra behandling av St.meld. nr. 12 (2002-2003) der opprettelsen av en nasjonal plattform med et forsknings- og utviklingsfond for alternativer til dyreforsøk var omtalt.
Det nye EU- direktivet om forsøksdyr er for tiden til vurdering i Norge. Direktivet setter strenge krav til brukere av forsøksdyr, strenge krav til kompetanse, strenge krav til myndighetenes forvaltning av området og peker på initiativer som er tatt og behov for samordnet europeisk forskning på alternative metoder.
Gjennom den nye dyrevelferdsloven, underliggende regelverk, Mattilsynets tilsynsvirksomhet og forsøksdyrutvalgets behandling av søknader om bruk av dyr til forskning, er flere av kravene allerede godt ivaretatt her i Norge. Mattilsynet utreder for tiden hvordan eksisterende aktører best kan ivareta de konkrete myndighetsforpliktelsene som er beskrevet i direktivet.
Medlemsorganisasjonen Norecopa ble opprettet i 2007 som en nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk. Norecopa skal blant annet fremme bruken av de tre R-ene "Replacement”, ”Reduction” og ”Refinement” (erstatning, reduksjon og forbedring) når det gjelder bruk av dyr til forsøk. Sekretariatet ligger på Veterinærinstituttet og finansieres over LMD og FKD sine budsjetter. I følge vedtektene skal Norecopa fungere som et kompetansesenter. Medlemmene er offentlig forvaltning, industri, dyrevernorganisasjoner og forsknings - og undervisningsinstitusjoner.
Det er ikke intensjonen at Norecopa selv skal drive med forskning, men de kan fungere som plattform for å legge til rette for å identifisere behovet for forskning også gjennom europeisk samarbeid. Fagmiljøet innenfor forsøksdyr må ses i sammenheng med de øvrige miljøene vi har på dyrevelferdsområdet. For å sikre god utnyttelse av tilgjengelige ressurser, har departementet så langt funnet det hensiktsmessig å kanalisere midler til forskningsfinansiering gjennom Norges forskningsråd heller enn å gå inn for opprettelse av et eget fond spesifikt for forskning på alternativer til dyreforsøk.
Departementet vurderer en rekke ulike innspill om styrking av budsjettet gjennom budsjettprosessen. LMD s budsjettforslag for 2012 viderefører forskningen innen sektoren på et høyt nivå.