Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:185 (2011-2012)
Innlevert: 03.11.2011
Sendt: 03.11.2011
Besvart: 11.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Jeg viser til svar fra kunnskapsministeren på spørsmål nr. 116 om tilskudd til Haugesund Toppidrettsgymnas. Der vises det til at HTG ble godkjent i juni 2011. HTG fikk opplyst at søknad om godkjenning skulle sendes til Utdanningsdirektoratet noe som ble gjort 19.03.10.den 24.01.11 fikk de beskjed om at søknaden var sendt til feil mottaker. Dersom godkjenning kom for sent til å bli regnet med i budsjettet for 2011- 2012 så kan ikke det lastes HTG.
Vil ministeren vurdere å gi tilskudd til HTG etter de nye opplysningene?

Begrunnelse

Haugesund Toppidrettsgymnas søkte den 19.03.10 om å bli godkjent som toppidrettsgymnas. Denne søknaden ble etter informasjon sendt til Utdanningsdirektoratet innen fristen 1. april. Etter lang tid ble søknaden etterlyst av HTG og fikk da som svar i brev datert 24.01.11 fra Utdanningsdirektoratet at det var Kunnskapsdepartementet som var rette instans å henvende seg til. Utdanningsdirektoratet satt på søknaden i 10 måneder uten å returnere eller informere søker om at dette var feil adresse. Dersom Utdanningsdirektoratet hadde returnert søknaden til HTG innen rimelig tid så hadde skolen vært godkjent allerede i juni 2010.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som vist til i svaret er kap. 228 post 79 Toppidrett en budsjettstyrt post. Dersom flere skoler som er godkjent etter privatskoleloven og gir tilbud om særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett, blir godkjent av Norges idrettsforbund som toppidrettsgymnas, vil derfor disse skolene ikke automatisk omfattes av ordningen, jf. Kunnskapsdepartementets Prop 1 S (2011-2012). En eventuell innlemming av nye skoler i ordningen må behandles i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.

Det er med andre ord snakk om to ulike prosesser. Søknad om godkjenning som toppidrettsgymnas behandles av Norges idrettsforbund, mens spørsmålet om hvorvidt et toppidrettsgymnas som er godkjent av Norges idrettsforbund også skal inkluderes i ordningen med toppidrettstilskudd, må behandles i de årlige budsjettforslagene.

Godkjenningen fra Norges idrettsforbund forelå i juni 2011, dvs. før budsjettforslaget for 2012 ble endelig lagt. Innenfor et stramt budsjettforslag for 2012 er det ikke funnet rom for å prioritere økte midler til toppidrettstilskudd til nye skoler og tilskuddsordningen er derfor foreslått videreført på samme nivå som i 2011.

En økning av bevilgningen til dette formålet i senere år er et budsjettspørsmål som må vurderes opp mot andre satsinger, og er noe jeg må komme tilbake til i de årlige budsjettforslagene.