Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:281 (2011-2012)
Innlevert: 18.11.2011
Sendt: 21.11.2011
Besvart: 24.11.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I Byggforskriftene til den siste Plan & B.lov er det innført krav om større isolasjonsverdier i nye bygg. Bak kravet ligger ønsket om å kunne redusere energiforbruket til oppvarming.
Har departementet beregnet hvor mye energi som årlig kan spares, og når den første effekten av større isolasjonskrav i bygninger kan registreres?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til spørsmål nr. 281 som gjelder krav til bedre isolering i nye bygg gjennom byggteknisk forskrift til den siste plan- og bygningsloven. Spørsmålet er om det er beregnet hvor mye energi som årlig kan spares som følge av dette, samt når den første effekten av større isolasjonskrav i bygninger kan registreres.

I de byggtekniske forskriftene (TEK) til plan- og bygningsloven er det gitt krav til energieffektivitet. I siste revisjon av forskriften, som fant sted i 2010 (TEK 10) ble det ikke gjort endringer i krav til isolasjonsverdi. Det ble derimot gjort noen justeringer av enkelte andre krav til energieffektivitet. Dette omfattet først og fremst innskjerping av krav til varmegjenvinning av ventilasjonsluft. Endringen gjaldt skjerping fra 70 prosent til 80 prosent varmegjenvinning i næringsbygg. Høyere varmegjenvinningsgrad for næringsbygg er lagt til grunn ved fastsettelse av nye energirammer. Endringen gir en reduksjon i energirammen på ca. 15-20 kWh/m2 per år, noe som gir en årlig energigevinst på i underkant av 60 GWh. Beregningene er basert på SSBs byggarealstatistikk og et årlig nybyggareal for næringsbygninger på 2,9 millioner m2. Energibesparelsen øker etter hvert som bygningsmassen fornyes. Etter 10 år vil årlig energigevinst av nye krav utgjøre ca. 0,6 TWh.

De største endringene i krav til isoleringsverdier i nye bygg ble gjort i 2007, ved forrige revisjon av byggteknisk forskrift (TEK 07). For å gi tiltakshavere og byggenæringen tid til omstilling til de nye energikravene ble det fastsatt en overgangsperiode på 2 ½ år. 1. august 2009 var overgangsperioden over. Kravene til økt isolering har altså vært gjeldende siden 1. august 2009.

Energibehovet til bygninger oppført etter TEK 07 er estimert til å være gjennomsnittlig ca. 25 prosent lavere enn for bygninger oppført etter tidligere byggtekniske krav. I dette inngår også energibehov til varmtvann, elektrisk utstyr og belysning. Energikravene innebærer blant annet bedre isolasjon i gulv, vegger og tak. For eksempel ble det etter de gamle kravene bygget med cirka 20 centimeter isolasjon i yttervegg. Krav som ble innført i 2007 innebærer 25 centimeter isolasjon i yttervegg.

Det er anslått at årlig energibesparelse av forskriftsendringen i 2007 vil være på 4-4,5 TWh etter at kravene har virket i ti år, gitt forutsetningene i SSBs byggearealstatistikk. Gevinsten av skjerpede krav gjennom TEK 10 som beskrevet ovenfor kommer i tillegg til dette. Energikravene gjelder ikke bare for nybygg, men også ved omfattende rehabilitering i eksisterende bygg. Effekten av dette er vanskeligere å beregne fordi gamle bygg vil ha svært ulikt energiforbruk før rehabilitering.

Sammenliknet med bygg oppført etter tidligere nivå innebærer kravene et betydelig redusert energibehov. Energibruk i det enkelte bygg kan registreres etter relativt kort brukstid, og energigevinsten beregnes for det konkrete bygget. Energigevinsten for de enkelte byggene vil imidlertid variere blant annet i forhold til hvordan bygget og de tekniske installasjonene brukes. Anslagene ovenfor er beregnet ut fra standardiserte forutsetninger og ikke ut fra reelle forhold.

Totalt registrert energibruk i bygg vil også avhenge av en rekke faktorer som ikke reguleres av plan- og bygningsloven og det kan være vanskelig å skille ut effekten av skjerpede byggtekniske krav på kort sikt. I et kort tidsperspektiv utgjør dessuten nybyggene en liten del av den samlede bygningsmassen. Den samlede effekten av de nye kravene må derfor sees i et lengre tidsperspektiv, det vil si over mange år.