Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:339 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 01.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Riksrevisjonen reiser i Dokument 1 om budsjettåret 2010 kritikk mot at resultatene av den forvaltningsjobben eksterne forvaltere og NIBMs egne forvaltere gjør, ikke klart fremgår av rapporteringen.
Hva er bakgrunnen for at man i rapporteringen ikke skiller klart mellom de ulike investeringsporteføljene, og på den måten gir Stortinget et bedre beslutningsgrunnlag for å treffe gode avgjørelser om de fremtidige porteføljene?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet viser til at det er gitt en bred redegjørelse i Meld. St. 15 (2010-2011)både for Norges Banks samlede resultater i forvaltningen av SPU og for bankens bruk av eksterne forvaltere, herunder verdiskapingen i den eksterne forvaltningen. Det framgår av denne redegjørelsen at departementet i oppfølgingen av forvaltningen legger vekt på utviklingen i fondets samlede avkastning og kostnader.

Departementet ser generelt på bankens valg av eksterne forvaltere som investeringsbeslutninger på linje med andre typer investeringsbeslutninger som tas innenfor det mandatet som er satt for bankens forvaltning. Likeledes er fordelingen mellom intern og ekstern forvaltning en beslutning som tas på bakgrunn av den informasjon som foreligger på beslutningstidspunktet og det skjønn som utøves da. Det vil alltid kunne være enkeltbeslutninger som i ettertid framstår som mindre fordelaktige - enten det gjelder beslutninger om investeringer i enkelte selskaper eller valg av enkelte forvaltere. Derfor må resultatene i den aktive forvaltningen vurderes samlet og over tid.

Departementet viser videre til at Norges Bank har valgt å trappe ned og omstrukturere den eksterne renteforvaltningen i SPU, jf. omtalen i Norges Banks årsrapporter om SPU for 2009 og 2010, og rapporten for første kvartal 2011. Endringene innebærer at fondets eksterne renteforvaltning for tiden har et svært begrenset omfang sammenliknet med tidligere. De gode resultatene som er oppnådd de to siste årene i renteforvaltningen i Norges Bank reflekterer blant annet positive bidrag fra verdipapirer som opprinnelig inngikk i eksternt forvaltede porteføljer, men som under finanskrisen ble overført til intern forvaltning i Norges Bank. Dersom de eksterne porteføljene ikke hadde blitt avsluttet og overført til den interne forvaltningen, ville de gode resultatene i disse porteføljene vært regnet med som en del av verdiskapingen i den eksterne renteforvaltningen.

Finansdepartementet mener at omtalen i Meld. St. 15 (2010-2011) på en god måte tar hensyn til disse forholdene. Det bemerkes videre at Riksrevisjonens oppdeling av forvaltningsresultater er basert på offentlig tilgjengelige tall publisert i Norges Banks årsrapport for forvaltningen av SPU i 2010.