Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:396 (2011-2012)
Innlevert: 05.12.2011
Sendt: 05.12.2011
Besvart: 14.12.2011 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det er et sterkt ønske fra mange at man intensiverer fjerningen av blindgjengere på Hjerkinn skytefelt.
Hvordan vil statsråden bidra til at dette viktige arbeidet går så raskt som mulig for at området snarest skal bli tilgjengelig for folk flest?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Beslutningen om å legge ned Hjerkinn skytefelt ble tatt i 1999. I St.meld. nr. 11 (1998-1999) ble det beskrevet at tilbakeføringen av skytefeltet vil starte når virksomheten opphører, og at det forutsettes fullført i løpet av den etterfølgende 30-årsperiode. Virksomheten på Hjerkinn opphørte i 2008. Forsvarsdepartementet la i 2004 til grunn for planarbeidet at prosjektets tidsmessige omfang skulle reduseres. I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 7 (2005-2006) til St.prp. nr. 1 (2005-2006) sluttet Stortinget seg til at tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål gjennomføres i to faser, hhv. i perioden 2006-2012 og 2013-2020.

Prosjektet går nå mot slutten av fase 1, og første gangs søk og rydding av blindgjengere og ammunisjonsrester vil være gjennomført i nesten hele feltet ved utgangen av 2012. Deler av arealet er i tillegg avsøkt flere ganger og anses ferdig ryddet. Entrepriser for fjerning av de store skyteanleggene for kavaleri og artilleri pågår og ventes å bli avsluttet i 2013. Spesialrydding av to delområder som har de farligste blindgjengerne, pågår og ventes avsluttet i 2015. Sistnevnte områder er de eneste arealene som er inngjerdet eller har ferdselsforbud på Hjerkinn. For øvrig er Hjerkinn skytefelt helt åpent for friluftsliv og annen sivil bruk når ryddeprosjektet ikke er til sikkerhetsmessig hinder for dette.

Fase 2 planlegges gjennomført i perioden 2013-2020 og skal sluttføre prosjektet slik at skytefeltarealet på Hjerkinn fullt og helt kan frigis til sivil forvaltning. Rydding av terrenget for blindgjengere og eksplosivrester er den begrensende faktoren i framdriften for tilbakeføringsprosjektet på Hjerkinn. Sett i forhold til dette har ryddeprosjektet på Hjerkinn hatt en god framdrift.

Ryddingen av Hjerkinn skytefelt er unik, både i norsk og internasjonal målestokk, sett i forhold til skytefeltets areal, beliggenheten i høyfjellet og det ambisjonsnivået som er satt for framtidig vernestatus. Det er et historisk rydde- og miljøprosjekt for forsvarssektoren, og det gir erfaring som er viktig for miljøforvaltning og rydding av andre skyte- og øvingsfelt.

Det er god framdrift i tilbakeføringsprosjektet, og det kan allerede vises til gode resultater. Forsvarsdepartementet vil følge opp slik at den gode framdriften videreføres.