Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:450 (2011-2012)
Innlevert: 12.12.2011
Sendt: 13.12.2011
Besvart: 20.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Antall virkemottakende treforedlingsvirksomheter i Norge reduseres stadig, senest avviklingen av Follum Fabrikker. Det vil medføre økte transportkostnader over lengre avstander noe som er ytterligere en konkurranseulempe for skogindustrien. Økt tillatt lengde på tømmertransporter ville avhjulpet dette i betydelig grad.
Vil statsråden på bakgrunn av utviklingen ta initiativ til å endre dagens bestemmelser for lengden på slike transporter slik at de blir mer på linje med de svenske reglene?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har hatt dialog med næringen i denne saken. På denne bakgrunn arbeider Vegdirektoratet nå med en revisjon av regelverket knyttet til tillatte vekter og dimensjoner på offentlig veg i Norge, og vil i den forbindelse sende et forslag til endring på høring om kort tid. Det er i dag slik at vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med lengde inntil 22 meter og totalvekt inntil 56 tonn tillates på nærmere angitte strekninger. I høringsbrevet vil Vegdirektoratet foreslå å gjøre endringer i bestemmelsene om største tillatte lengde for slike vogntog.